En mand med stil

Bry­an Fer­ry er en af po­pu­lær­mu­sik­kens mest ny­ska­ben­de kunst­ne­re

BT - - NAVNE -

Bry­an Fer­ry, der i dag run­der 70, dan­ne­de i 1970 grup­pen Roxy Mu­sic sam­men med ven­nen Gra­ham Simp­son. Fer­ry var grup­pens alt­over­skyg­gen­de le­der og skrev næ­sten al­le num­re. Det gjor­de han en­ten ale­ne el­ler i sam­ar­bej­de med An­dy Ma­ck­ay el­ler Phil Man­za­ne­ra.

Den før­ste Roxy Mu­sic- pla­de var godt et år gam­mel og to­e­ren ’ For Your Plea­su­re’ net­op ud­gi­vet, da 28- åri­ge Bry­an Fer­ry de­bu­te­re­de som so­list i ok­to­ber 1973.

Den fat­ti­ge mi­ne­ar­bej­der­søn, der kom på kunstsko­le i Newcast­le og der­eft er tog til Lon­don for at sam­le et band be­stå­en­de af blandt an­dre en sy­da­me­ri­kansk gu­i­ta­rist, en klas­sisk oboist og en synt­he­sizer­pio­ner, hav­de travlt med at ud­tryk­ke sig.

Han var sangskri­ver og front­mand i Eng­lands mest stil­ska­ben­de band, hvor det at ud­gi­ve pla­der ik­ke ba­re be­græn­se­de sig til tids­ty­pi­ske tek­ster og eks­pe­ri­men­te­ren­de mu­sik, men og­så om­fat­te­de fu­turi­sti­ske kostu­mer og pi­nup- pi­ger på en ræk­ke ma­ga­si­nin­spi­re­re­de pla­deomslag, der med ti­den er ble­vet iko­ni­ske.

Kun David Bowie kun­ne må­le sig med Roxy Mu­sic, når det gjaldt om at bry­de nyt land.

So­lo­kar­ri­e­re

I 1983 gik Roxy Mu­sic i op­løs­ning, og Bry­an Fer­ry fort­sat­te so­lo­kar­ri­e­ren. I 1985 ind­spil­le­de han al­bum­met ’ Boys And Girls’ med kæm­pe­hit­tet ’ Sla­ve To Love’. Fer­ry kon­cen­tre­re­de sig om so­lo­kar­ri­e­ren ind­til 2001, hvor han sam­men med tre af de gam­le med­lem­mer af Roxy Mu­sic be­slut­te­de sig for at gen­dan­ne grup­pen, og si­den har Bry­an Fer­ry haft gang i bå­de so­lo­kar­ri­e­ren og Roxy Mu­sic. Han er far til fi re søn­ner. Bry­an Fer­ry gav i ok­to­ber sid­ste år kon­cert i København.

Fo­to: Scan­pix

Bry­an Fer­ry op­t­rå­d­te i fjor i Ti­vo­lis Kon­cert­sal.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.