På Tour de Fiss

BT - - TV -

Ved et til­fæl­de fi nder Frank ud af, at Mia er gravid, og at hun har und­ladt at for­tæl­le ham det, da hun er me­get i tvivl om, hvor­vidt han er eg­net som far. Sam­ti­dig skal de pas­se Mi­as nevø Bo, men da Franks op­mærk­som­hed er ret­tet mod en fo­re­stå­en­de ka­no­tur på Gu- denå­en med Cas­per, er Frank skyld i, at Bo har et min­dre uheld. Det bli­ver Mia me­get skuff et over, og det be­kræf­ter hen­de i, at Frank ik­ke kan ta­ge va­re på an­dre end sig selv - og slet ik­ke et bar n! Si­tu­a­tio­nen er des­pe­rat for Frank, og for at be­vi­se sit f ar­po­tien­tale for Mia kid­nap­per

KO­ME­DIE han Bo og ta­ger ham med på ka­no­tu­ren. Den­ne sidsteø­je­bliks- æn­dring fal­der ik­ke i god jord hos Cas­per, hvis egent­li­ge for­mål med tu­ren er fest, druk og da­mer - især ser han frem til at knal­de sig halvt for­dær­vet på Bent Fa­bri­ci­us- Bjer­res luksus­bor­del nær Sil­ke­borg! Men da Frank

ACTION/ THRILLER

Cas­per og Frank er ude for nog­le uhel­di­ge og yderst pin­li­ge epi­so­der på vej ned ad Gu­denå­en. Men der bli­ver og­så knyt­tet nog­le bånd mel­lem Frank og Bo, der beg­ge læ­rer no­get på rej­sen. Fo­to: TV 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.