HIT­LER BLEV SUR PÅ CHRI­STI­AN X

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 73 år si­den 1942:

LØ­VEN 22.07 - 22.08 Du har rent fak­tisk ret så me­get held med dig, at du kan kom­me af­sted med næ­sten hvad som helst. Så hvad med at gø­re no­get godt for dig selv? Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:*** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Det er vig­tigt, at du ik­ke grub­ler for me­get over for­ti­den. Den kan du al­li­ge­vel ik­ke gø­re no­get ved. Nej, tænk hel­le­re på en po­si­tiv frem­tid. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:* VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Der er in­gen grund til at fø­le dig fru­stre­ret over de for­hin­drin­ger, som du fø­ler lig­ger på din vej. Nej, tag fat og skab æn­drin­ger­ne selv. Kær­lig­hed:* Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Du kan se frem til en dej­lig dag, hvor du går med helt nye tan­ker om­kring dit ar­bejds­liv. Du fø­ler en god med­vind, og di­ne om­gi­vel­ser er med dig. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:* Øko­no­mi:** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Det vil ik­ke nyt­te no­get, at du klan­drer an­dre for dår­lig op­før­sel. Må­ske skal du selv ta­ge et stør­re an­svar for de æn­drin­ger, du øn­sker dig. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Du kan se frem til en dej­lig dag, hvor der oveni­kø­bet er ro­man­ti­ske to­ner i luft en. Det er en god dag til selv at ta­ge kon­takt til en el­sket. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Der er gan­ske me­get fut og fart over da­gen i dag. Der er no­get, du er i fyr og fl am­me over, og der er ik­ke ti vil­de he­ste, som kan stop­pe dig. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** FISKENE 19.02 - 19.03 Det læg­ger op til en dag, hvor di­ne fø­lel­ser spil­ler dig et puds. Du gør no­get sær­ligt om­kring di­ne hjem­li­ge for­hold. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:**

41). ( Svær 22). ( Mid­del 46). ( Nem

Chri­sti­an X sen­der et tak­ke­te­le­gram til Hit­ler » Ud­ta­ler min bed­ste tak. Chri­sti­an Rex « ef­ter mod­ta­gel­se af en fød­sels­dags­hil­sen, hvil­ket ud­lø­ser te­le­gram­kri­sen, for­di diktatoren fandt den for kort. Ber­lin og især Hit­ler hav­de set den vok­sen­de an­ti­ty­ske stem­ning i Dan­mark og re­a­ge­re­de på mang­len­de spyts­lik­ke­ri. Ar­kiv­fo­to: Sven Gjør­lig

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.