VWs die­sel­ga­te

Skan­da­len vi­ser svag­he­den ved gi­gan­ti­ske Volkswa­gen

BT - - BILER - Af Hen­rik Dre­boldt Hen­rik@ bi­len. dk

Volkswa­gen ( VW) har snydt. Ifør­ste om­gang blev top­che­fen fy­ret, og så røg ud­vik­lings­che­fer­ne for bå­de VW, Au­di og Pors­che, og især fy­rin­ger­ne hos Au­di og Pors­che er op­sigtsvæk­ken­de.

De min­der os om, at VW grup­pen er en gi­gant­kon­cern der dæk­ker over 12 va­re­mær­ker – fra Sko­da til Lam­borg­hini. Grup­pen er de se­ne­ste 20 til 30 år vok­set ud af mo­der­mær­ket VW, og suc­ce­sen er ba­se­ret på at de­le tek­no­lo­gi. Da VW køb­te Se­at i 1986 og Sko­da i 1994 var beg­ge mær­ker sej­let ag­ter­ud af ud­vik­lin­gen. Men med ny tysk au­to­mo­bil­tek­no­lo­gi og en ind­sats med at re­bran­de den ty­ske tek­no­lo­gi som hen­holds­vis spansk tem­pe­ra­ment og tjek­kisk snus­for­nuft, er mær­ker­ne ble­vet løf­tet helt derop, hvor man kan spør­ge sig selv, hvor­for man over­ho­ve­det skul­le væl­ge en VW, når man kan få en Sko­da med sam­me tek­nik og me­re plads til min­dre. Men kun­der­ne stil­ler ik­ke det spørgs­mål.

Suc­ces­op­skrift

VW har væ­ret fan­ta­stisk dyg­ti­ge til at dif­fe­ren­ti­e­re mær­ker­ne, så den sam­me tek­nik sæl­ges i vidt for­skel­li­ge ind­pak­nin­ger til vidt for­skel­li­ge kun­der. Det er ge­ni­alt, og de stor­drifts­for­de­le er grund­læg­gen­de set for­kla­rin­gen på VWs suc­ces

Men hvad sker der, når et af kom­po­nen­ter­ne vi­ser sig at væ­re fejl­be­hæf­tet? Først var det små 500.000 bi­ler ud­sty­ret med den 2- li­ters TDI mo­tor solgt i USA. Så var det og­så bi­ler solgt i Eu­ro­pa, og tal­let steg til 11 mio. bi­ler. Så in­drøm­me­de VW, at der og­så var pro­ble­mer med den lil­le 1,6 li­ters TDI- mo­tor, og da bå­de Au­di og Pors­che nu in­vol­ve­res i form af fy­rin­ger, ty­der no­get på, at der og­så er pro­ble­mer med den store 3- li­ters V6 TDI- mo­tor. Så nær­mer vi os en si­tu­a­tion, hvor det er he­le kon­cer­nens di­e­sel­mo­tor­pro­gram, der er på­vir­ket af skan­da­len. I det øje­blik, for­bru­ge­ren la­ver kob­lin­gen mel­lem VW- skan­da­len og al­le søs­ter­mær­ker­ne, ram­mer grup­pens stor- drifts­for­de­le dem i nak­ken som en boo­me­rang. I Eu­ro­pa er næ­sten hver an­den solg­te bil en di­e­sel­bil, og hvor ef­ter­la­der skan­da­len for­bru­ger­nes til­lid til en VW- ud­vik­let di­e­sel­ma­ski­ne – om den så lig­ger i en Au­di, Sko­da, Se­at el­ler Pors­che?

Skan­da­len kan få uover­sku­e­li­ge kon­se­kven­ser. Ik­ke kun i form af bø­der og for kon­cer­nens ima­ge, men og­så på drif­ten. Hvis folk stop­per med at kø­be de­res di­e­sel­mo­del­ler, så er halv­de­len af grup­pens eu­ro­pæ­i­ske salg i spil. Die­sel­ga­te vi­ser, hvor sår­bar grup­pen er, når et ba­sis­pro­dukt fejl­er. Når en sag som den­ne eks­plo­de­rer, så lig­ner VW-grup­pen en ko­los på ler­fød­der, og sam­me vej, der led­te dem til suc­ces, kan væ­re vej­en, der fø­rer til ru­in.

Ver­dens stør­ste bil­pro­du­cent har ramt mu­ren med et brag, og VW er nu i dyb kri­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.