Kør bil, når du kø­rer bil – tak!

BT - - BILER -

Det kni­ber med kon­cen­tra­tio­nen i tra­fik­ken. Alt for man­ge er op­ta­get af at tryk­ke på de­res ra­dio, tjek­ke smartp­ho­ne el­ler fin­de ting i hand­ske­rum­met. I en ny un­der­sø­gel­se fra Rå­det for Sik­ker Tra­fik og For­sik­ring & Pen­sion, har man spurgt 1009 bi­li­ster, der in­den for det sid­ste år har væ­ret ved at kø­re galt el­ler er kørt galt. 44 pct. af dem for­tæl­ler, at de var uop­mærk­som­me, da det ske­te. Der­for kø­rer rå­det nu en kampag­ne, der for­hå­bent­ligt hæ­ver kon­cen­tra­tio­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.