Gea­ret til kø­resko­len

BT - - BILER - Af An­dreas Lang Hedegaard an­dreas@ bi­len. dk

LYNTEST

Suzuki Ce­le­rio

Hvad er nyt?

Suzuki har in­tro­du­ce­ret et nyt au­to­ma­ti­se­ret gear til de­res mi­ni­put Ce­le­rio. Gear­kas­sen kal­des AGS. Det står for Au­to­ma­ted Gear Shift, og det er ik­ke en tra­di­tio­nel au­to­mat­gear­kas­se, men i ste­det et ma­nu­elt gear, hvor kob­ling og gearskif­te be­tje­nes hy­draulisk, mens en com­pu­ter sty­rer skif­te­punk­ter­ne. Du slip­per for kob­lin­gen og i for­hold til et au­to­mat­gear, er det­te gear let­te­re og bil­li­ge­re. Og det på­vir­ker ik­ke brænd­sto­fø­ko­no­mi­en for Ce­le­rio, som sta­dig er 23,3 km/ l.

Hvad fungerer?

Suzuki har selv ud­vik­let den nye gear­kas­se, og de er stol­te af, at den har en ‘ kry­be- funk­tion’ som på rig­ti­ge au­to­mat­gear­kas­ser. Her kry­ber bi­len frem, hvis du slip­per brem­sen. Det gør ma­nøv­re­ring på ek­sem­pel­vis p- plad­ser nem­me­re.

Gear­kas­sens vig­tig­ste ar­gu­ment er, at man slip­per for at tæn­ke på en kob­lings­pe­dal, og det er der sik­kert fle­re, som vil sæt­te pris på. Hvad, nog­le nok ik­ke op­da­ger, er, at den 1- li­ters ben­zin­mo­tor med 68 hk fak­tisk er gan­ske frisk.

Kø­rer du re­la­tivt pænt, er Ce­le­rio og­så støjsvag. I for­hold til kon­kur­ren­ter­ne i klas­sen er der og­så god plads og frem for alt mas­ser af lys og luft på bag­sæ­det.

Hvad fungerer ik­ke?

Først og frem­mest er gearskif­tet ir­ri­te­ren­de. Spe­ci­elt mel­lem 1. og 2. gear bli­ver det ener­ve­ren­de, for­di det ta­ger lang tid. Og skif­tet lan­der al­tid li­ge dér, hvor du har brug for ac­ce­le­ra­tion. Du fø­ler dig hur­tigt hen­sat til din før­ste kø­resko­le­ti­me.

Det an­det pro­blem er kry­be­funk­tio­nen, som i prin­cip­pet er okay, men en min­dre for­høj­ning stop­per funk­tio­nen. I si­tu­a­tio­ner hvor du skal la­ve en trang pa­ral­lel­par­ke­ring og bi­len skal op over en kants­ten sam­ti­dig, er Ce­le­rio næ­sten umu­lig.

Er kob­ling yt?

Nej, det er me­get mu­ligt, at ASG- gea­ret vir­ker bed­re i den nye ud­ga­ve. Men jeg kan sta­dig skif­te gear bed­re og hur­ti­ge­re end me­ka­nik­ken. Ce­le­rio ASG kan sik­kert gi­ve me­ning for de, som ik­ke har brug for at tæn­ke over gear­stang og kob­ling, men per­son­ligt vil­le jeg bli­ve van­vit­tig over kø­resko­le- gea­ret.

El­lers tak. Det nye au­to­ma­ti­se­re­de gear fra Suzuki får dig til at lig­ne en kø­resko­le­e­lev, som ik­ke me­strer kob­lin­gen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.