Værk­steds­pri­ser DAN­MARK BIL­LIGST

Ny over­ra­sken­de un­der­sø­gel­se vi­ser, at Dan­mark er bil­ligst, når det kom­mer til re­pa­ra­tio­ner og ser­vi­ce på bi­ler

BT - - BILER - Af Hen­rik Dre­boldt hen­rik@ bi­len. dk

SER­VI­CE- PRI­SER

Folk rej­ser med glæ­de til Po­len for at få ord­net tæn­der, til Tys­kland for at kø­be då­seøl og til Sve­ri­ge for at få fin­gre­ne i bil­lig ’ go­dis’. Om det kan be­ta­le sig i oven­nævn­te til­fæl­de skal vi la­de væ­re us­agt. Men at det skul­le væ­re bil­li­ge­re at få sin vogn re­pa­re­ret el­ler ser­vi­ce­ret i ud­lan­det, la­der til at væ­re en myte uden hold i vir­ke­lig­he­den.

En un­der­sø­gel­se gen­nem­ført blandt 81.528 gen­nem­før­te værk­steds­job vi­ser over­ra­sken­de, at Dan­mark er det bil­lig­ste land at få ord­net bi­len i.

Un­der­sø­gel­sen er fo­re­ta­get af værk­steds­por­ta­len Au­to­but­ler. dk, der ind­hen­ter til­bud på veg­ne af kun­der­ne i bå­de Dan­mark, Sve­ri­ge og Tys­kland. De har sam­men­lig­net pri­ser­ne på de ti mest søg­te op­ga­ver til bi­len, og kun på to af de ti var pri­sen hø­jest i Dan­mark.

For­kla­rin­gen lig­ger ik­ke li­ge for, men Pe­ter Zig­ler, der er medstif­ter af Au­to­but­ler, har føl­gen­de for­kla­ring på, hvor­for dan­sker­ne tror, det er vi på de ti op­ga­ver, som Au­to­but­ler har un­der­søgt, og of­test ind­hen­ter til­bud på, er der ik­ke ta­le om mær­ke­spe­ci­fik ra­ketvi­den­skab. Læg der­til, at langt de fle­ste af os kø­rer i bi­ler, hvor ga­ran­tien er ud­lø­bet, så val­get af værk­sted spil­ler ik­ke nød­ven­dig­vis sam­me rolle.

En an­den for­kla­ring kan væ­re, at det dan­ske mar­ked for uaf­hæn­gi­ge værk­steds­kæ­der er me­re ud­bredt end i vo­res na­bo­lan­de. Bi­ler er dy­re­re i Dan­mark, og der­for kø­rer de læn­ge­re og skal der­med re­pa­re­res og hol­des kø­ren­de over en læn­ge­re år­ræk­ke, og det er de fær­re­ste, der kø­rer en 12 år gam­mel Ford Mon­deo på et au­to­ri­se­ret værk­sted. I Tys­kland og Sve­ri­ge er bil­par­ker­ne ny­e­re, og de au­to­ri­se­re­de værk­steds­kæ­der står stær­ke­re, og det hol­der pri­ser­ne op­pe.

Spar hund­red­vis af kro­ner

Der va­ri­e­rer, hvor stor be­spa­rel­sen er på de ti op­ga­ver, men ta­ger vi et al­min­de­ligt sim­pelt syv- po­let an­hæn­ger­træk, spa­rer du over en plov­mand ved at få det ef­ter­mon­te­ret i Dan­mark i for­hold til Tys­kland og små 900 kr. i for­hold til Sve­ri­ge. På en op­ga­ve der ko­ster 4.733 kr. i Dan­mark. Det er en be­spa­rel­se på over ti pct. Læg der­til fær­ge­bil­let­ter og brænd­stof til ud­lands­tu­ren, og du skal ha­ve re­la­tivt me­get lös­go­dis el­ler då­seøl med hjem for at ret­fær­dig­gø­re den eks­pe­di­tion.

In­si­ste­rer man på at dra­ge uden­lands og for­kla­re, hvad der er i vej­en med dit sty­re­tøj på tysk el­ler svensk, så er det kun på net­op sty­re­tø­jet el­ler dæk, det kan be­ta­le sig. Dækre­pa­ra­tio­ner er klart bil­ligst i Tys­kland, mens sven­sker­ne la­der til at ha­ve styr på sty­re­tøjs­re­pa­ra­tio­ner.

In­si­ste­rer man på at ta­ge uden­lands, så er gen­nem­snit­tet på de ti re­pa­ra­tio­ner la­ve­re i Sve­ri­ge end i Tys­kland. Du kan se al­le pri­ser­ne på de ti re­pa­ra­tio­ner i ske­ma­et her på si­den.

Det er vig­tigt at un­der­stre­ge, at der her er ta­le om gen­nem­snits­pri­ser. Selv­om Dan­mark er mar­kant bil­li­ge­re end Tys­kland på kob­lings­re­pa­ra­tio­ner, så kan det godt væ­re, at det er bil­li­ge­re på net­op din syv år gam­le Volkswa­gen Pas­sat i Tys­kland. Så man skal al­tid ind­hen­te til­bud, in­den man boo­k­er en værk­steds­tid. Det kan og­så væ­re me­get mær­ke- af­hæn­gigt, og un­der­sø­gel­sen er fo­re­ta­get på tværs af al­le bil­mær­ker.

LØR­DAG 26. SEP­TEM­BER 2015

I Dan­mark ko­ster et an­hæn­ger­træk kun 4.733 kr. i gen­nem­snit, mens pri­sen i bå­de Sve­ri­ge og Tys­kland er mar­kant hø­je­re.

Den gen­nem­snits­li­ge mo­tor­re­pa­ra­tion ko­ster 5.701 kr. i Dan­mark og 7.834 kr. i Tys­kland.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.