’’

BT - - BILER -

På kun to ud af ti re­pa­ra­tio­ner er pri­sen hø­jest i Dan­mark

bil­li­ge­re at få ord­net de­res bil i ud­lan­det.

» Det kan væ­re dyrt at få bi­len på værk­sted, men når så man­ge tror, det er dy­re­re i Dan­mark, så skyl­des det først og frem­mest, at alt for man­ge bru­ger de dy­re mær­ke­værk­ste­der frem­for at sen­de op­ga­ven ud i et åbent ud­bud, hvor al­le værk­ste­der kan by­de på op­ga­ven, « si­ger han.

Det er her, Au­to­but­ler le­ve­rer de­res ser­vi­ce, så selv­føl­ge­lig skal han si­ge så­dan. Men han har en po­in­te. For hvor­for få skif­tet for­r­u­de el­ler dæk på et dyrt au­to­ri­se­ret værk­sted, når der fin­des spe­ci­al­værk­ste­der, der ik­ke la­ver an­det og der­med er mindst li­ge så dyg­ti­ge som de au­to­ri­se­re­de. På me­re kom­pli­ce­re­de op­ga­ver er bil­le­det me­re mud­ret. Men ser

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.