Kore­ansk tur­bo­du­el

Hyun­dai og Kia har la­vet to vidt for­skel­li­ge bi­ler på den sam­me mo­tor

BT - - BILER - Af Hen­rik Dre­boldt hen­rik@ bi­len. dk

DOBBELTTEST

Mo­to­ren er den sam­me. Tek­nisk de­ler de et hav af de­le. De er og­så stort set li­ge store. Al­li­ge­vel er det lyk­ke­des de kore­an­ske fætre Hyun­dai i30 Tur­bo og Kia Ce­ed GT at bli­ve for­bløf­fen­de for­skel­li­ge.

Hvor Kia har sig­te­kor­net ret­tet ef­ter GTI- klas­sen og med 204 hk har power nok til at lø­be om kap med de sva­ge­ste i det seg­ment, så går den den nye Hyun­dai i30 en an­den vej. En me­re mo­den vej.

Der er skru­et ned for he­ste­kræf­ter­ne, selv­om mo­to­ren er iden­tisk med den, Kia be­nyt­ter. I ste­det er brænd­sto­fø­ko­no­mi­en bed­re, og bi- len er sat op til lidt me­re kom­forta­bel kør­sel. Med 186 he­ste­kræf­ter er den lidt min­dre pum­pet end Ce­ed GT, men 0- 100 km/ t er over­stå­et på ot­te se­kun­der, og top­far­ten er 219 km/ t, så lang­som er den ik­ke.

i30 Tur­bo er fak­tisk rig­tig be­ha­ge­lig. Kræf­ter­ne er li­ge un­der høj­re­fo­den, men den læg­ger ik­ke op til, at du skal bru­ge dem. De er ra­re at ha­ve til en hur­tig over­ha­ling, men den æg­ger ik­ke til frisk kør­sel. Bi­len er en velaf­ret­tet vægt­løf­ter, der har mas­ser af mus­k­ler, men in­tet be­hov for at spil­le med dem.

Det gør bi­len ke­de­lig i en lom­meGTI for­stand, men den er til gen­gæld et me­re ro­ligt og af­slap­pen­de be­kendt­skab til dag­lig.

Hvis vi går tæt på mo­to­ren, så skal den tæ­skes op over 5.500 o/ min, før den af­le­ve­rer al­le 186 hk, og de kom- mer med en anel­se ket­chup- ef­fekt. Kræf­ter­ne kom­mer en anel­se me­re fly­den­de i en ny eu­ro­pæ­isk ben­zin­mo­tor. På den an­den si­de vir­ker det som om, at den kore­an­ske tur­bo­møl­le træ­der lidt se­ne­re i ka­rak­ter på i30, og den lidt me­re tø­ven­de tvangs­fod­ring gi­ver et helt igen­nem for­nuf­tigt brænd­stof­for­brug. Fa­briks­op­gi­vel­sen er på ik­ke im­po­ne­ren­de 13,7 km/ l, men over 300 test­ki­lo­me­ter lå jeg over 15 km/ l.

Ga­de­d­ren­gen

Det la­der sig ik­ke gø­re i Kia Ce­ed GT. Den er ivrig som en ga­de­d­reng, der har få­et nys om et slags­mål ne­de om hjør­net. Sty­re­tøj og gearskift vir­ker mar­kant stram­me­re og me­re op­sat på sport­s­lig kør­sel. Den præ­ste­rer og­så et bed­re vej­greb på en for­ladt sog­ne­vej ved en di­rek­te sam­men­lig- ning bi­ler­ne imel­lem. Kræf­ter­ne by­der sig me­re til, og ud fra et snæ­vert dy­na­misk syns­punkt, slår den sin nye fæt­ter fra Hyun­dai. Men det ko­ster. Den er me­re op­mærk­som­heds­kræ­ven­de, min­dre kom­forta­bel, og jeg kan ik­ke tvin­ge for­bru­get over 13 km/ l, selv­om bi­len er op­gi­vet til 13,5 km/ l.

Me­get for­skel­lig ny­del­se

Bi­ler­ne ef­ter­la­der en smag af til­freds­stil­lel­se på hver de­res må­de. Kore­a­ner­ne var tek­no­lo­gisk bag­ud for blot få år si­den, men bå­de i30 Tur­bo og Ce­ed GT le­ve­rer en over­be­vi­sen­de tur­bo­mo­tor­o­p­le­vel­se, hvor kun den mil­de ket­chu­p­ef­fekt ad­skil­ler dem fra det bed­ste, den eu­ro­pæ­i­ske bi­lin­du­stri præ­ste­rer.

Pri­ser­ne er til gæn­gæld sta­dig kore­a­ner­nes glansnum­mer, og ud- styrsni­veau­et er tårn­højt i beg­ge mo­del­ler – med fo­kus på sport­fe­a­tu­res i GT og kom­fort i Tur­bo. Frapri­sen på Hyun­dai i30 1,6 GDI Tur­bo er 349.995 kr., mens Kia Ce­ed GT fås i en tre- dørs ud­ga­ve fra 284.995 kr. Hyun­dai fås og­så med tre dø­re til 334.995 kr., men over­ve­jer man en af de her to bi­ler, så skal man væl­ge dem for hver de­res ker­ne­kom­pe­ten­ce.

Kon­klus­sion

I30 Tur­bo er kraft­fuld, men kom­forta­bel og eg­ner sig som frisk fa­mi­lie­bil, og bør der­for væl­ges med fem dø­re.

Ce­ed GT er en ga­de­d­reng, og den la­der an­dre om at trans­por­te­re sno­tun­ger og ble­ta­sker. Den skal væl­ges for si­ne kæk­ke GTI- dyder og sit me­re ag­gres­si­ve ud­se­en­de.

Den kore­an­ske fa­mi­lie har sat tur­bo på bå­de Ce­ed og i30 – men hvil­ken er egent­lig bedst?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.