Den diskre­te

Au­di A4 hæ­ver ni­veau­et på al­le pa­ra­me­tre og er en de­mon­stra­tion af,

BT - - BILER - Au­di A4 le­ve­rer in­duk­tions­lad­ning til mo­bi­len. Af Hen­rik Dre­boldt hen­rik@ bi­len. dk

PRE­MI­E­RE

Si­den 1972 har Au­di solgt over 12 mio. Au­di 80 og Au­di A4. Den­gang hav­de Au­di to for­skel­li­ge mo­del­ler, i dag er A4 én ud af små 50 for­skel­li­ge Au­di- mo­del­ler. Al­li­ge­vel er den mær­kets mest solg­te og vig­tig­ste mo­del.

Den er for Au­di, hvad Big Mac er for McDo­nalds. Der­for er lan­ce­rin­gen af en ny ud­ga­ve så af­sin­dig vig­tig for Au­di. Sid­der den ik­ke i ska­bet i før­ste hug, får det kon­tan­te kon­se­kven­ser for bund­linj­en. A4 SKAL sæl­ge.

Vi er ta­get til Ve­ne­dig for at prø­ve­kø­re bi­len. Ik­ke i Ve­ne­dig for­stås, men i om­rå­det om­kring Tri­e­ste og op langs Pi­a­ve­flo­den.

Ved lan­ce­rin­gen be­står mo­tor­pro­gram­met af en 2- li­ters tur­bo­di­e­sel på en­ten 150 el­ler 190 hk, en 3- li­ters V6 tur­bo­di­e­sel på en­ten 218 el­ler 272 hk, og på ben­zin­si­den lan­der tre tur­bo­mo­to­rer: En 1,4 TFSI med 150 hk, en ny­ud­vik­let 2,0 TFSI på 190 hk og en ek­stra po­tent 2,0 TFSI på 252 hk.

Det bli­ver den 190 hk die­sel, der får lov at læg­ge for på vej­en fra ky­sten op mod bjer­ge­ne. På mo­tor­vej­en snur­rer den tyst af­sted. Med 400 Nm er der langt mel­lem gearskif­te­ne. Den er po­tent nok til at til­freds­stil­le ot­te ud af ti fir­ma­bi­li­ster i det­te seg­ment, og brænd­sto­fø­ko­no­mi­en er på im­po­ne­ren­de 23,3 km/ l ( sam­me mo­tor kom­mer i en Ul­traud­ga­ve, der kø­rer 26,3 km/, red.). Det la­ve for­brug kan for­kla­res med fle­re fak­to­rer, men den vig­tig­ste er

Den nye Au­di A4 ae­ro­dy­na­mik. Med en CW- vær­di på blot 0,23 er Au­di A4 den klart mest ae­ro­dy­na­mi­ske bil i sin klas­se, og al­le, der har cyk­let i mod­vind, ved, hvor hårdt vind­mod­stand tæ­rer på kræf­ter­ne.

Det grun­di­ge ar­bej­de med ae­ro­dy­na­mi­k­ken for­kla­rer og­så det im­po­ne­ren­de la­ve støj­ni­veau i ka­bi­nen. Den nye A4 er li­ge så stille in­den­dø­re som den nu­væ­ren­de Au­di A8.

In­gen svag­he­der

Men det er ik­ke kun på støj­ni­veau­et, at A4 fø­les som en stør­re bil. Ef­ter at ha­ve af­le­ve­ret den store di­e­sel­bil på vin­går­den Con­te Col­la­to Can­ti­ne, der fungerer som ud­gangs­punkt for ef­ter­mid­da­gens test­kørs­ler, skif­ter jeg til ba­sis­ben­zi­nud­ga­ven: Den 1,4 li­ters TFSI- ud­ga­ve med 150 hk.

Ly­den fra dø­ren, der smæk­ker, for­nem­mel­sen af rat­tet i hæn­der­ne, det stram­me og præ­ci­se gearskift og ka­bi­nens enk­le de­sign og hø­je kva­li­tet­sind­tryk vir­ker ham­ren­de over­be­vi­sen­de. Den her bil har in­gen åben­ba­re svag­he­der.

Læg der­til den di­gi­ta­le TFT- in­stru­men­te­ring ( ek­straud­styr) fra Au­di Q7 og Au­di TT, og den hæ­ver sam­ti­dig ni­veau­et for di­gi­ta­li­se­ring i klas­sen.

Ka­bi­nen i top

Det flek­sib­le di­gi­ta­le dis­play gi­ver mu­lig­hed for en se­rie af for­skel­li­ge visu­el­le indstil­lin­ger – af­hæn­gig af om du vil ha­ve et stort Goog­le- kort, in­for­ma­tion om ra­dio­en el­ler store ure til spe­edo­me­ter og om­drej­nings­tæl­ler i brøn­den bag rat­tet. Jeg kan ik­ke fin­de no­get dår­ligt at si­ge om ka­bi­nen. Den er ik­ke en­gang ke­de­lig.

1,4 li­ter ly­der lidt spagt til en så stor bil som Au­di A4, som fak­tisk er vok­set et par cen­ti­me­ter i den nye ud­ga­ve. Men med en kø­re­klar vægt på 1.395 kg, er A4 den let­te­ste bil i sin klas­se, og for­hol­det mel­lem vægt og kraft er der­for slet ik­ke så tos­set end­da. 0- 100 km/ t er eks­pe­de­ret på 8,7 se­kun­der, og top­far­ten er 210 km/ t. Tal, der kun­ne få mund­van­det til at lø­be på en au­to­mo­bil- en­tu­si­a­stisk un­ger­s­vend tilbage i 1990er­ne. Og her ta­ler vi om ba­sis­mo­del­len i det nye A4 pro­gram. Igen – ri­me­ligt im­po­ne­ren­de.

Me­re dy­na­mik

Brænd­sto­fø­ko­no­misk tjek­ker 1,4 TFSI ind på 19,2 km/ l. Og jeg når fak­tisk på de sno­e­de bjerg­ve­je at spe­ku-

er ble­vet me­re ge­di­gen, me­re ro­bust , har et hø­je­re kva­li­tets­ni­veau i ka­bi­nen, og så har den få­et me­get me­re

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.