Op­var­ter

Hvad ’ Vor­sprung durch Tek­nik’ be­ty­der i prak­sis

BT - - BILER - E tek­no­lo­gi. Det kø­re­dy­na­mi­ske bund­ni­veau er højt .

le­re på, om man over­ho­ve­det be­hø­ver me­re power?

Den nye A4 fås med to for­skel­li­ge un­der­vog­ne, og 1,4’ eren har den tra­di­tio­nel­le stå­l­fjed­re­løs­ning. Den be­gej­strer ik­ke som en Jagu­ar XE, men den sæt­ter hel­ler ik­ke et dæk for­kert og suger un­der­la­gets ujævn­he­der, som rul­le­de man på skum­fi­du­ser.

Tilbage på vin­går­den ta­ger jeg den nye 190 hk 2,0 TFSI med STro­nic dob­belt­kob­lings­gear og den elek­tro­mag­ne­ti­ske af­fjed­ring. Den er mar­gi­nalt hur­ti­ge­re og mar­gi­nalt skar­pe­re i un­der­vogns­af­de­lin­gen.

Men ær­ligt talt vil jeg pe­ge på 1,4’ eren med stan­dar­dun­der­vog­nen som den mest at­trak­ti­ve af de to, Sær­ligt, når man ta­ger mer­pri­sen, som vi end­nu ik­ke ken­der, med i be­tragt­ning. Den bli­ver næp­pe un­der 50.000- 70.000 kr., når vi ta­ler om bå­de S- Tro­ni­c­gear, stør­re mo­tor og va­ri­a­bel un­der­vogn.

But­le­ren

De store mo­to­rer le­ve­rer me­re power og me­re over­skud­sat­ti­tu­de. Men de læg­ger og­så op til me­re sport­s­lig og ag­gres­siv kør­sel, og det gør bi­len ik­ke. Den er fejl­fri som en per­fekt but­ler, der op­var­ter dig, men ik­ke in­ter­a­ge­rer med dig.

Den kræ­ver ik­ke no­get og er i sit es, når den blot får lov at gø­re dit liv let­te­re og me­re be­kym­rings­frit. Den er ik­ke la­vet til at le­ge med el­ler un­der­hol­de dig. Tag f. eks. mu­lig­he­den for at in­duk­tions­la­de din mo­bil­te­le­fon i cen­ter­kon­sol­len. Du smi­der den ba­re på en pla­de, og så la­der den au­to­ma­tisk op. Slut med led­nin­ger og små stik ( det vir­ker kun på Sams­ung, men Ap­ple skul­le væ­re på vej med et cover der un­der­støt­ter in­duk­tions­lad­ning, red.).

Som bi­len­tu­si­ast ef­ter­la­der Au­di A4 mig lidt kold. Jeg er ek­stremt im­po­ne­ret over det tek­ni­ske ni­veau, og jeg har ik­ke en­gang ta­get hul på de cir­ka 40 as­si­stent­sy­ste­mer, bi­len og­så le­ve­res med – fra køas­si­stent ( der sty­rer bi­len med op til 65 km/ t i kø­kør­sel, red.) over ef­fek­ti­vi­tetsas­si­sten­ten ( der bru­ger GPS- da­ta til at vej­le­de dig til et bed­re brænd­stof­ni­veau, red.) til par­ke­rings­as­si­sten­ter­ne. Var jeg tech- en­tu­si­ast, vil­le jeg ik­ke kun­ne få ar­me­ne ned.

Men jeg er bi­len­tu­si­ast og æste­ti­ker.

Tech- trip

Jeg el­sker bi­ler, der ta­ler til mig. Bi­ler, som vil le­ge og an­gri­be vej­en sam­men med mig. A4 vil helst ba­re sæt- te mig fri og la­de mig bru­ge men­tale res­sour­cer på at tæn­ke på ak­tie­kur­ser, mit næ­ste tri­at­lonstæv­ne el­ler bør­ne­nes ka­rak­te­rer.

Jeg an­er­ken­der, at bi­len rent fak­tisk ta­ler til ti­den. Au­di for­mår at la­ve bi­ler til fler­tal­let af bi­li­ster, som øn­sker pre­sti­ge og stil­ren­hed, men som ik­ke går op i bi­ler.

Au­dis glo­ba­le vækst ta­ler og­så sit kla­re sprog. Hol­der de nu­væ­ren­de prog­no­ser, så pas­se­rer Au­di to mio. bi­ler år­ligt in­den 2018.

Jeg kan kun gen­ta­ge mig selv. Det er im­po­ne­ren­de. Og den nye A4 for­stær­ker den bøl­ge af suc­ces, Au­di ri­der på med per­fek­tio­ni­sti­ske bi­ler, der gør dit liv let­te­re og age­rer plet­fri but­ler. Så mit bud er, at den rent fak­tisk sid­der i ska­bet i før­ste hug.

BT var in­vi­te­ret af Au­di

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.