CURTH- SHOW

Ve­te­ra­nen slog til for Vi­borg FF mod si­ne tid­li­ge­re hold­kam­me­ra­ter fra AaB

BT - - SUPER LIGA - OP­TUR Tho­mas Idskov idskov@ sporten. dk Fo­to: Bo Amstrup

Op­stil­ling: 4- 4- 2

UD­SKIFT­NIN­GER:

AD­VARS­LER:

Snit: 6,5 Vi­borg FFs op­ryk­ke­re tog mod AaB et stort skridt væk fra Su­per­liga­ens bun­dre­gion.

Det kun­ne de ik­ke mindst tak­ke Jep­pe Curth for.

Ot­te mi­nut­ter eft er pau­sen steg den 31- åri­ge off en­siv­spil­ler til vej­rs i sin tid­li­ge­re klubs straff es­parks­felt og he­a­de­de bol­den i net­ma­sker­ne til slut­re­sul­ta­tet 1- 0.

Scor­in­gen, der blev Jep­pe Curt­hs sid­ste ak­tion i kam­pen, for­di han i si­tu­a­tio­nen blev ly­ske­ska­det, kan be­trag­tes som en lil­le ’ hævn’. På grund af kon­trak­t­ud­løb og for lidt spil­le­tid skift ede han i som­me­ren 2014 fra AaB til Vi­borg FF, hvor han tak­ket væ­re sin store ru­ti­ne er et for­bil­le­de for si­ne yn­gre med­spil­le­re.

» Det var en god fø­lel­se for Jep­pe at sco­re mod sin gam­le klub. Vi ta­ger imod al­le po­int med kys­hånd. De tre po­int sma­ger rig­tigt godt, « sag­de Vi­borgs midt­ba­ne­fl øj Jo­nas Kam­per.

Dals­gaard fy­rer agent

Hos AaB for­tal­te den an­grebs­lyst­ne ba­ck, Hen­rik Dals­gaard, at hans tid i dansk fod­bold me­get vel kan slut­te til nytår.

» Her ud­lø­ber min kon­trakt, og så kan jeg godt tæn­ke mig at prø­ve mit ta­lent af i en klub i ud­lan­det, « sag­de Hen­rik Dals­gaard.

De se­ne­ste seks år har han haft Mads Winther fra det dan­ske agent­fi rma Pe­op­le In Sport som rå­d­gi­ver.

» Der ske­te ik­ke rig­tigt no­get. Så for et par uger si­den la­ve­de jeg en aft ale med Tho­mas Gaards­øe ( eks- lands­holds­spil­ler, red.) og hans fi rma Eli­te Con­sul­ting. Med ham som rå­d­gi­ver hå­ber jeg, at der kom­mer til at ske no­get. Jeg har in­gen lan­de el­ler klub­ber, jeg fo­re­træk­ker frem for an­dre. Fak­tisk er jeg åbent for alt. Ba­re det er til­stræk­ke­ligt at­trak­tivt, « sag­de Hen­rik Dals­gaard.

Mads Winther be­kræft er, at han ik­ke læn­ge­re sam­ar­bej­der med Hen­rik Dals­gaard. drøm­me går i va­sken.

» Det er ik­ke no­gen hem­me­lig­hed, at vi ger­ne vil ha­ve ham til­knyt­tet på en læn­ge­re­va­ren­de kon­trakt. Det har vi for længst for­talt ham. Så får han in­gen at­trak­ti­ve til­bud de næ­ste må­ne­der, står vi klar med et til­bud, « sag­de Al­lan Gaar­de.

Over­skud i Vi­borg

Det var ik­ke kun på det sport­s­li­ge om­rå­de, at der i Vi­borg- lej­ren blev jublet i aft es. Øko­no­misk kø­rer klub­ben i det midtjy­ske fi nt.

» Sid­ste hånd er ved at bli­ve lagt på års­regn­ska­bet. På trods af at vi i sid­ste sæ­son spil­le­de i 1. di­vi­sion, får vi igen over­skud. Det skyl­des pri­mært sal­ge­ne af Tho­mas Dal­gaard og Kevin Mensah, « for­tæl­ler Vi­borg FFs sport­s­chef, Ole Ni­el­sen.

Over­skud­det er klub­bens tred­je på stri­be. Mens man i 2013 hav­de et bund­linje- plus på 162.488 kro­ner, var over­skud­det i fj or på fi re mio. kro­ner. Se­ne­ste un­der­skud – 1,35 mio. kro­ner – præ­sen­te­re­de man ak­tio­næ­rer­ne for i 2012.

Jo­nas Thorsen ( 7) ind for Chri­stop­her Poul­sen ( 46.), Osama Ak­har­raz ( 7) ind for Jep­pe Curth ( 58.), Mar­cel Rømer ind for An­te Ru­kavi­na ( 90.)

Lukas Lera­ger ( 17.)

Vi­borg- ju­bel ef­ter Jep­pe Curth ( med num­mer 10) har sco­ret kam­pens en­lin­ge mål og sik­ret hol­det tre vig­ti­ge po­int.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.