’’

BT - - SUPER LIGA - Jo­nas Kam­per

Det var en god fø­lel­se for Jep­pe at sco­re mod sin gam­le klub. Vi ta­ger imod al­le po­int med kys­hånd

» Der er ab­so­lut in­gen bad fe­e­lings mel­lem Hen­rik og mig. I som­mer modt­og jeg fl ere hen­ven­del­ser fra in­ter­es­se­de klub­ber uden at det re­sul­te­re­de i kon­kre­te for­hand­lin­ger. Vi har sta­dig et godt for­hold til hin­an­den og ac­cep­te­rer hans be­slut­ning. Så­dan er vil­kå­re­ne i den­ne bran­che. «

I AaB kryd­ser sport­s­di­rek­tør Al­lan Gaar­de fi ngre for, at Hen­rik Dals­gaards ud­lands-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.