Su­per­liga­ens yd­my­ge duk­se

Sønderjyske lig­ger num­mer ét i Su­per­liga­en, men må­let er sta­dig over­le­vel­se

BT - - SUPER LIGA - Laurits Bak Lyck la­ly@ bt. dk

1,2, 3,4- 0 stod der på må­l­tav­len i aft es, da Søn­derjyskes bøl­le­bank af OB var ov­re. Su­per­liga­ens nye num­mer ét ind­t­og før­ste­plad­sen med en selv­til­lid og spil­leg­læ­de, man sjæl­dent har set hol­det med.

Søn­derjy­der­nes an­fø­rer, Pi­er­re Kan­strup, var godt til­freds med sit hold, der al­tid ’ ar­bej­der og lø­ber rø­ven ud af buk­ser­ne for hin­an­den’.

» Vi er og­så ble­vet be­ty­de­ligt bed­re på bol­den, end vi var sid­ste år. Vi har få­et me­get me­re ro på, og det sen­der mod­stan­der­ne me­re ud at lø­be og ska­ber me­re plads til os selv. Vi har al­tid ar­bej­det hårdt, men i den­ne sæ­son har det vir­ke­lig gi­vet po­te, « si­ger an­fø­re­ren.

Et frisk pust

Som­mer­pau­sen be­tød et far­vel til klub­bens man­ge­åri­ge træ­ner, Lars Søn­der­gaard, og et god­dag til afl øse­ren, Jakob Mi­chel­sen, der har sat øje­blik­ke­ligt aft ryk på hol­det.

» En ny træ­ner vil al­tid ha­ve en ny vin­kel på fod­bol­den, og vi har må­ske få­et lidt me­re frie tøj­ler end sid­ste sæ­son. Den­gang kun­ne vi sag­tens spil­le fod­bold til træ­ning, men ‘ måt­te’ ik­ke til kam­pe­ne. I år ‘ må’ vi til gen­gæld ger­ne i kam­pe­ne. Vi spil­ler selv­føl­ge­lig ik­ke med ho­ve­d­et un­der ar­men og spil­ler kun, når der er plads til det. Er der ik­ke det, så får den en på god­dag’en, « si­ger Pi­er­re Kan­strup.

Og­så den nye Sø­de­rjy­ske-træ­ner er godt til­freds med de tak­ter, hans hold har vist de før­ste 10 run­der af Su­per­liga­en.

» Der er en op­ti­mis­me i klub­ben og i trup­pen, og det ser man og­så i dag ( i går, red.), hvor vi le­ve­rer en pragt­præ­sta­tion. Vi spil­ler rig­tig god fod­bold, og folk ar­bej­der ham­ren­de hårdt, så jeg kan slet ik­ke ro­se dren­ge­ne nok for ind­sat­sen, « si­ger Jakob Mi­chel­sen.

Og nu lig­ger søn­derjy­der­ne alt­så på duk­se­plad­sen i Su- per­liga­en. En be­drift , hol­det ik­ke har op­nå­et si­den be­gyn­del­sen af 2012/ 2013- sæ­so­nen, hvor klub­ben i før­ste run­de slog Randers FC 6- 1. Al­li­ge­vel hol­der man be­ne­ne på jor­den.

Øko­no­misk bonus

» Før­ste­plad­sen er det mind­ste. Run­den er ik­ke en­gang fær­dig­spil­let, og det er ik­ke in­ter­es­sant at lig­ge num­mer ét eft er 10 kam­pe, det in­ter­es­san­te er stil­lin­gen eft er 33 kam­pe, « si­ger Mi­chel­sen, der dog hæft er sig ved, at Søn­derjyskes kas­se­rer nok er væl­dig til­freds med den væ­sent­ligt stør­re del af tv- pen­ge­ne, der ud­de­les på bag­grun­den af stil­lin­gen eft er næ­ste run­de, end man hav­de reg­net med.

» Men jeg spe­ku­le­rer ik­ke en døjt over stil­lin­gen før slut­nin­gen af maj 2016. Vi har et over­ord­net mål om at over­le­ve, og det er det ene­ste, vi kon­cen­tre­rer os om. «

Så på trods af suc­ces­sen er je­res mål sta­dig ba­re at over­le­ve?

» Det er ik­ke ‘ ba­re’ at over­le­ve. Det ér at over­le­ve. Der skal cir­ka 35 po­int til, og der er vi kun li­ge godt halvvejs. Så der er rig­tig lang vej end­nu. Men i dag ( i går, red.) skal vi glæ­de os over en pragt­præ­sta­tion af dren­ge­ne, som le­ve­re­de en kol­lek­tiv fan­ta­stisk ind­sats, « si­ger Jakob Mi­chel­sen og af­slut­ter:

» Jeg lover til gen­gæld, at hvis vi på et tids­punkt har kla­ret frisag, så kom­mer jeg med en ny mål­sæt­ning. «

Næ­ste ud­for­dring for Sønderjyske bli­ver ude­ba­ne­kam­pen mod AaB på næ­ste søn­dag.

Vi har et over­ord­net mål om at over­le­ve i år, og det er det ene­ste, vi kon­cen­tre­rer os om Jakob Mi­chel­sen

Fo­to: Claus Fi­sker

Ni­co­laj Mad­sen jub­ler ef­ter at ha­ve sendt Sønderjyske på kurs mod top­pen af Su­per­liga­en med sin scor­ing til 1- 0.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.