Tho­mas Ka­h­len­berg, 32 år, an­fø­rer, Brøndby

BTs Ras­mus Dam Ni­el­sen mø­der

BT - - SUPER LIGA - BLÅ BOG Tho­mas Ka­h­len­berg

NAVN: FØDT: PO­SI­TION: KLUBKAR­RI­E­RE:

Tho­mas Ka­h­len­berg 20. marts 1983 ( 32 år) Midt­ba­ne­spil­ler

Brøndby ( 2001- 2005), Auxer­re ( 20052009), Wol­fsburg ( 2009- 2013), Evi­an ( 2012, le­je­op­hold), Brøndby ( 2013- nu).

To dan­ske mester­ska­ber, to dan­ske po­kal­tit­ler

46/ 5

TIT­LER: LAND­SKAM­PE/ MÅL: STA­TI­STIK MOD FCK:

13 kam­pe: tre sej­re, fi re uaf­gjor­te, seks ne­der­lag

» Det er i da­ge­ne op til en kamp, på sel­ve kamp­da­ge­ne og på træ­nings­ba­nen, at man bedst kan sæt­te sit præg på tin­ge­ne. Når du ik­ke er med der, er det svært at ha­ve tem­pe­ra­tu­ren på, hvad der fo­re­går, « si­ger Ka­h­len­berg.

Ud­fal­de­ne skal ud­ryd­des

Tem­pe­ra­tu­ren kan han så småt be­gyn­de at fø­le igen. Ons­dag aft en gjor­de han co­me­ba­ck i Brønd­bys po­kal­kamp mod Hol­bæk, da han fi k 27 mi­nut­ter. Han har i halvan­den uge kun­net træ­ne fuldt med uden smer­ter og er og­så klar til at spil­le en rolle, når der i mor­gen er lo­ka­l­op­gør mod FC København.

Og han hungrer eft er at kom­me tilbage på øver­ste ni­veau. Klub­fø­lel­se og Brøndby i hjer­tet kan han snak­ke læn­ge om. Han er op­ti­mi­stisk, si­ger han, og vir­ker upå­vir­ket af sit holds mid­del­må­di­ge start på sæ­so­nen. Suc­ce­sen og po­ka­ler­ne skal nok kom­me tilbage til Ves­teg­nen, hvor den fo­re­lø­bi­ge mål­sæt­ning hed­der me­dal­jer i den­ne sæ­son og et mester­skab se­ne­st i 2018.

Man fri­stes til at spør­ge, om han har set stil­lin­gen i Su­per­liga­en, hvor Brøndby in­den 10. spil­ler­un­de lå på ot­ten­de­plad­sen, syv po­int eft er ri­va­ler­ne fra FC København på før­ste­plad­sen.

» Der sker man­ge ting her­u­de, og det vil der fort­sat gø­re. Det er bå­de godt og skidt. Jeg kom hjem for at væ­re med til at vin­de mester­ska­bet igen, men jeg er sam­ti­dig og­så re­a­li­stisk om­kring, at det ta­ger tid. Det er og­så der­for, der er lagt den stra­te­gi, der er, så jeg sy­nes, at det er for tid­ligt at si­ge, hvor­dan det går. Nu hed­der ta­bel­len num­mer ot­te i dag, men det er ik­ke nu, der skal gø­res sta­tus, « ly­der sva­ret. Han til­fø­jer: » Jeg sy­nes op­byg­nin­gen af hol­det ser god ud. Vo­res trup er stærk og er he­le ti­den ble­vet stær­ke­re med ti­den. På den må­de sy­nes jeg, hol­det har ud­vik­let sig i den rig­ti­ge ret­ning. Nu har vi den her snak ef­ter en AaB- kamp, hvor vi desvær­re

Fo­to: As­ger La­de­fo­ged

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.