R KAR­RI­E­REN Tho­mas Ka­h­len­berg om:

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

For­hol­det til FC København:

» Når vi spil­ler mod FCK, er for­hol­det ik­ke sær­ligt godt. Så vil man vin­de for en­hver pris, ha­ve hå­ne­ret­ten og gi­ve sin klub den glæ­de, det er at slå ær­ke­ri­va­ler­ne. Det er de fe­de­ste kam­pe i sæ­so­nen, så dér er jeg klar til at gi­ve alt. Brøndby- FCK- kam­pe­ne har oft e vist, at ta­bel­len må­ske ik­ke er så vig­tig, som den er i an­dre kam­pe. Der ud­lig­nes for­skel­le­ne me­get på grund af den hø­je in­ten­si­tet, og den gejst og vil­je, der bli­ver lagt for da­gen. «

For­skel­len på ’ det gam­le’ og ’ det nye’ Brøndby:

» Da jeg spil­le­de for Brøndby i be­gyn­del­sen af 00’ er­ne, var det et hold, der var en magt­fak­tor i dansk fod­bold. Det var kun et spørgs­mål, om vi skul­le bli­ve et­ter el­ler to­er. Da jeg kom tilbage og var med i et nyt pro­jekt, hav­de man li­ge red­det sig fra kon­kurs og nedryk­ning, så det har væ­ret en genop­byg­ning helt fra scratch. Selv om det er en kæm­pe klub med en stærk kul­tur, var det sport­s­ligt en me­get lil­le klub på det tids­punkt. Så de to gan­ge, jeg har væ­ret en del af hol­det, kan slet ik­ke sam­men­lig­nes. «

Chan­cen for at løft e DM- po­ka­len som an­fø­rer:

» Det er jeg rig­tig po­si­tiv om­kring. Nu har jeg ik­ke spil­let en hel kamp si­den min ope­ra­tion, så må­ske er det me­re re­le­vant, når jeg er kom­met oven på igen. Men jeg er helt vildt sul­ten og ær­ger­rig eft er at kom­me tilbage på højt ni­veau og væ­re en af­gø­ren­de del bå­de som le­der og spil­ler på det her hold. I dag er jeg fuld af op­ti­mis­me om­kring pro­jek­tet « .

Tho­mas Ka­h­len­berg de­bu­te­re­de for Brøndby mod net­op FC København i 2002. I alt har han spil­let 13 gan­ge i su­per­liga- sam­men­hæng mod lo­kal­ri­va­ler­ne. Kun tre gan­ge har han vun­det. Fo­to: Nils Meilvang Tho­mas Ka­h­len­berg vandt mester­ska­bet i 2005. Nu hå­ber han at løft e DM- po­ka­len som an­fø­rer for Brøndby. Fo­to: Martin Syl­vest Andersen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.