FCMs off en­siv hal­ter

BT - - SUPER LIGA - Fo­to: Hen­ning Bagger

MÅL I NI su­per­liga­kam­pe er det ble­vet til for de dan­ske me­stre fra Her­ning. Kri­se, si­ger no­gen, usæd­van­lig tamt, har jeg selv sagt, men uan­set hvad man vil be­teg­ne det som, er det fak­tu­elt, at må­lan­tal­let lig­ger på om­kring halv­de­len af, hvad hol­det i for­ri­ge sæ­son hav­de for va­ne at for­kæ­le os med vur­de­ret på an­tal score­de mål i snit pr kamp.

Her kom­mer for­kla­rin­ger­ne. 1. JESS THORUP har fo­re­ta­get en stilæn­dring. ’ Tå­l­mo­dig­hed’ er ble­vet en dyr­ket dyd. Frem­for at gri­be det umid­del­ba­re pro­dukt ved bold­be­sid­del­se i form af ud­for­drin­ger, ind­læg og af­slut­nin­ger pri­o­ri­te­res det nu i langt hø­je­re grad ’ at spil­le chan­cen stør­re’ el­ler at ’ hol­de bol­den i eg­ne ræk­ker’.

Det re­sul­te­rer blandt an­det i, at der er fær­re død­bol­de og der­med og­så fær­re mu­lig­he­der for at ud­nyt­te den­ne spids­kom­pe­ten­ce, som hol­det jo i ud­talt grad har. Næ­sten halv­de­len af al­le 64 mål i for­ri­ge sæ­son blev sco­ret eft er død­bol­de.

Der er dog sta­dig ta­le om, at en me­get stor pro­cent­del af de score­de mål og­så i den­ne sæ­son ba­se­rer sig på død­bol­de, fi re af de i alt ti mål er ud­lø­be­re af død­bol­de. Det be­ty­der na­tur­lig­vis, at blot seks mål i de ni kam­pe er sco­ret i ’ åbent spil’ – og af dis­se seks scor­in­ger er mindst to af må­le­ne sco­ret på bag- grund af så store for­svars­fejl, at det er fair ta­le om re­ne foræ­rin­ger – og alt­så ik­ke som et re­sul­tat af in­d­ar­bej­de­de an­grebs­åb­nin­ger, lø­be­møn­stre el­ler in­di­vi­du­el kre­a­ti­vi­tet. 2. SAL­GET AF Syl­ve­ster Ig­bo­un. Da­ni­el Roy­er har ik­ke kun­net ud­fyl­de Syl­ve­ster Ig­bo­uns sko.

Han er for sjæl­dent far­lig. Vel ar­bej­der han hårdt og er på man­ge må­der et sym­pa­tisk be­kendt­skab, men på pro­dukt­si­den står, at han har nul as­si­ster og blot sco­ret et en­kelt mål i si­ne ot­te op­træ­de­ner i Su­per­liga­en, hvor han ud­nyt­te­de en frilø­ber eft er en kæm­pe­fejl af Hen­rik Dals­gaard i kam­pen mod AaB. 3. FRAVÆRET AF Rilvan Has­san ( 61 min.), Pet­ter An­der­s­son ( 283 min.), og Kri­sti­an Bach Bak ( 66 min.) samt Pio­ne Si­stos form­dyk, eft er at trans­fer­vin­du­et klap­pe­de i, er an­dre væ­sent­li­ge bag­ved­lig­gen­de for­kla­rin­ger.

I til­læg har sej­re­ne i ud­talt grad væ­ret ’ smal­le’. Kun mod Vi­borg og Ho­bro har FCM væ­ret de­ci­de­re­de over­leg­ne, og kun i dis­se to kam­pe har FCM vun­det med me­re end et en­kelt mål.

In­gen af de off en­si­ve spil­le­re er trå­dt i ka­rak­ter som de må­l­kon­ger, de var i fj or.

Pu­sic score­de to fl ot­te mål mod Ho­bro, men har ik­ke yder­li­ge­re bi­dra­get til må­l­kon­to­en. Ret­fær­dig­vis skal det næv­nes, at han ind­til vi­de­re hel- ler ik­ke har få­et lov til at spil­le me­re end 360 mi­nut­ter i Su­per­liga­en til nu, så han lig­ger jo fak­tisk næ­sten på sit scor­ings­snit fra for­ri­ge sæ­son set i den op­tik.

Dun­can, som har væ­ret Jess Thorups fortruk­ne an­gri­ber i sæ­so­nen til nu, har li­ge­le­des kun sco­ret to mål, et eft er en død­bold i sid­ste mi­nut mod OB, som re­sul­te­re­de i en 1- 0 sejr, og et eft er en mis­for­stå­el­se mel­lem Pi­er­re Kan­strup og Ma­rin Sken­der i ude­kam­pen mod Sønderjyske. Og­så her blev Dun­can mat­chvin­der med sit mål, idet kam­pen end­te 2- 1.

Paul Onu­a­chu er og­så no­te­ret for to mål, det ene mod Es­b­jerg, som er den ene­ste kamp, hvor han er star­tet in­de, og det an­det i sid­ste mi­nut ude mod AaB til re­sul­ta­tet 2- 0. I alt har han blot spil­let 232 mi­nut­ter.

Pio­ne Si­sto be­gynd­te som lyn og tor­den og score­de kam­pens to mål i åb­nings­kam­pen mod Vi­borg, men si­den har han hver­ken ramt net­ma­sker­ne el­ler sit top­ni­veau. JEG ME­NER IK­KE, at sta­tus er be­kym­ren­de for FCM, for i sin hel­hed ser det he­le jo me­get fl ot ud. To po­int i snit, blot tre score­de mål imod, en øje­blik­ke­lig delt før­ste­plads og kva­li­fi ka­tion til Eu­ro­pa League oven på et af dansk fod­bolds fl ot­te­ste in­ter­na­tio­na­le resultater mod Sout­hamp­ton, sejr i før­ste kamp mod Le­gia Warszawa, som na­tur­lig­vis var stor­fa­vo­rit al­le an­dre ste­der end i Dan­mark, er sød mu­sik midt i den højlyd­te kla­ge­sang.

På po­si­tivsi­den er det og­så værd at på­pe­ge, at stil- og spil­ler­val­ge­ne til sam­men har med­ført en væ­sent­lig bed­re ba­lan­ce på hol­det, som har re­sul­te­ret i en so­li­di­tet og kon­trol, der har gjort det sær­de­les van­ske­ligt at true FCMs de­fen­siv selv for Sout­hamp­ton, der kun spil­le­de sig til en hånd­fuld af­slut­nin­ger i de to kva­li­fi - ka­tions­kam­pe.

De­fen­si­ven er ble­vet uhy­re stærk med en uset god Erik Svi­at­chen­ko og årets må­ske bed­ste trans­fer i skik­kel­se af Kian Hansen, som kom hjem fra et godt hold i en stærk liga, hvor han i mod­sæt­ning til de fl este an­dre til­ba­ge­vend­te dan­ske spil­le­re fak­tisk var fast mand på første­hol­det.

Blot to tab­te kam­pe i eft er­å­rets 17 kam­pe i sin hel­hed og blot seks mål imod i tre tur­ne­rin­ger – tre i ni su­per­liga­kam­pe og li­ge­så tre imod i de in­ter­na­tio­na­le kam­pe, hvor bå­de APOEL og Sout­hamp­ton er mødt ude og hjem­me – er bå­de im­po­ne­ren­de og respek­tind­g­y­den­de.

Ik­ke de­sto min­dre er ana­ly­sen af det off en­si­ve spil bå­de rig­tig og ret­ti­dig. Og det ved de op­ly­ste folk i FCM, som net­op er op­mærk­som­me på, at det er vig­tigt at gå sig selv eft er i søm­me­ne og ik­ke bli­ve ma­ge­li­ge og selv­til­fred­se midt i suc­ces­sen.

1

Trods top­pla­ce­ring og eu­ro­pæ­isk suc­ces har det kne­bet med må­le­ne for FC Midtjylland. Her prø­ver Mor­ten Dun­can Ras­mus­sen at sco­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.