Net­tet stram­mes

De schweizi­ske myn­dig­he­der har åb­net en straf­fesag mod FIFA- bos­sen Sepp Blat­ter, der i går blev af­hørt. DBU føl­ger si­tu­a­tio­nen nø­je

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SEPPEOPERA Ni­els O. Hansen piquet@ sporten. dk

LØR­DAG 26. SEP­TEM­BER 2015

Præ­si­den­ten for det in­ter­na­tio­na­le fod­bold­for­bund ( FIFA), Sepp Blat­ter, blev i går kørt til af­hø­ring af re­præ­sen­tan­ter for det schweizi­ske ju­stits­mi­ni­ste­ri­um, skri­ver BBC.

Det schweizi­ske ju­stits­mi­ni­ste­ri­um skri­ver i en pres­se­med­del­se, at der er åb­net ’ en straf­fesag’ mod FIFA­præ­si­dent Sepp Blat­ter. Iføl­ge pres­se­med­del­el­sen hand­ler an­kla­ger­ne mod Sepp Blat­ter om, at han tilbage i 2005 skul­le ha­ve ind­gå­et en ulov­lig af­ta­le om tv- ret­tig­he­der med den tid­li­ge­re for­mand for det nord- og mel­le­ma­me­ri­kan­ske fod­bold­for­bund ( CON­CA­CAF) Ja­ck War­ner fra Tri­ni­dad og To­ba­go. Des­u­den skal Sepp Blat­ter i 2011 ha­ve be­talt 15 mio. kr. un­der bor­det til UEFAs præ­si­dent, fransk­man­den Mi­chel Plat­i­ni. For­må­let var an­gi­ve­ligt, at Plat­i­ni skul­le hjæl­pe Blat­ter med at bli­ve gen­valgt som FIFA- præ­si­dent. Mi­chel Plat­i­ni skal og­så af­gi­ve vid­ne­for­kla­ring i den­ne for­bin­del­se.

UEFA- præ­si­den­ten er fa­vo­rit til at af­lø­se Blat­ter som præ­si­dent for FIFA, og DBU- for­mand Jes­per Møl­ler har tid­li­ge­re ud­talt sin støt­te til fransk­man­den. BT vil­le ger­ne ha­ve spurgt DBU- for­man­den, om det sta­dig er gæl­den­de, men han har ik­ke sva­ret på avi­sens hen­ven­del­se. Iføl­ge TV3 Sports hjem­mesi­de sag­de han dog i går føl­gen­de til Ritzaus Bu­reau:

» På så tid­ligt et tids­punkt er man nødt til, når man bli­ver spurgt, at mel­de en hold­ning ud om, hvem man ger­ne ser som kan­di­dat. Det sam­me gjor­de jeg med Lu­is Fi­go. Ham end­te jeg jo hel­ler ik­ke med at stem­me på. Vi føl­ger si­tu­a­tio­nen tæt. «

Men det er ik­ke det sam­me, som at Mi­chel Plat­i­ni nød­ven­dig­vis får DBUs stem­me.

» Be­lært af det, der ske­te sidst, så skal jeg ik­ke si­ge no­get om, hvem vi stem­mer på før på sel­ve da­gen el­ler må­ske af­te­nen før. For det er ef­ter-

Blat­ter fast­hol­der uskyld

Den 79- åri­ge Sepp Blat­ter blev ta­get med til af­hø­ring ef­ter et mø­de i FIFAs ek­se­ku­tiv- ko­mité i Zürich. Det var me­nin­gen, at der skul­le ha­ve væ­ret pres­se­mø­de ef­ter det­te mø­de,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.