’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Jeg [ skal] ik­ke si­ge no­get om, hvem vi stem­mer på (...) Det er ef­ter­hån­den umu­ligt at vi­de, hvem der er på fri fod

hån­den umu­ligt at vi­de, hvem der er på fri fod, Men det er klart, at hvis Plat­i­ni har be­gå­et ur­e­gel­mæs­sig­he­der el­ler an­dre ting, og han ik­ke er kan­di­dat på da­gen, så gi­ver det sig selv. Så skal vi stem­me på en an­den, « si­ger Jes­per Møl­ler. men det blev ik­ke til no­get på grund af af­hø­rin­gen.

Iføl­ge fle­re nyheds­bu­reau­er har po­li­ti­et fo­re­ta­get ransag­ning af Sepp Blat­ters kon­tor, og hans com­pu­ter er ble­vet be­slag­lagt. Det he­le er et led i en stor un­der­sø­gel­se af FIFA i bå­de USA og Schweiz, som blev ind­ledt, ef­ter at 14 nu­væ­ren­de el­ler tid­li­ge­re FIFA- top­folk 27. maj i år blev an­holdt i Zürich af schweizisk po­li­ti på for­an­led­ning af det ame­ri­kan­ske for­bund­spo­li­ti, FBI.

Sepp Blat­ter blev få da­ge se­ne­re gen­valgt som præ­si­dent for en ny fi­re­årig pe­ri­o­de, men be­bu­de­de al­le­re­de 2. ju­ni, at han vil træk­ke sig. Det skal ske til en ek­stra­or­di­nær kon­gres i FIFA til fe­bru­ar 2016.

Si­den kor­rup­tions­skan­da­len brød ud, har Sepp Blat­ter næg­tet at rej­se til nog­le lan­de, der har ud­veks­lings­af­ta­le med USA. Det ene­ste land, Sepp Blat­ter har rejst til i de se­ne­ste fi­re må­ne­der, er Rusland.

Sepp Blat­ters ad­vo­kat, Ri­chard Cul­len, si­ger, at hans kli­ent er uskyl­dig.

De to mest magt­ful­de her­rer i fod­bold­ver­de­nen, FIFA- præ­si­dent Sepp Blat­ter ( tv.) og UEFA- præ­si­dent Mi­chel Plat­i­ni ( th.), er nu beg­ge ble­vet fed­tet ind i un­der­sø­gel­sen af mu­lig kor­rup­tion i FIFA. Blat­ter har an­gi­ve­ligt be­talt 15 mio. kr. un­der bor­det til Plat­i­ni, op­ly­ser de schweizi­ske myn­dig­he­der. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.