Of­fi­ci­elt: FIFA flyt­ter VM i Qa­tar til om vin­te­r­en

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - VIN­TER- VM Ni­els O. Hansen piquet@ sporten. dk Jes­per Møl­ler, for­mand for DBU

VM i fod­bold i Qa­tar i 2022 skal spil­les fra 21. novem­ber til 18. de­cem­ber. Det be­slut­te­de det in­ter­na­tio­na­le fod­bold­for­bund ( FIFA) of­fi­ci­elt på et mø­de i går, skri­ver nyheds­bu­reau­et Reu­ters.

Be­slut­nin­gen har væ­ret gan­ske læn­ge un­der­vejs, for li­ge si­den det tilbage i 2011 blev be­slut­tet, at VM skul­le af­hol­des i Qa­tar, har der væ­ret store be­kym­rin­ger fra man­ge an­dre lan­de. I marts op­ly­ste FIFA, at man hav­de set sig lun på 18. de­cem­ber som da­to for fi­na­len, og at slut­run­den kun vil­le va­re 28 da­ge.

Be­kym­rin­ger­ne har især gå­et på var­men. I Qa­tar kan det bli­ve helt op til 50 gra­der varmt om som­me­ren, og det be­ty­der, at det kan væ­re de­ci­de­ret sund­heds­ska­de­ligt for bå­de spil­le­re og til­sku­e­re. Det­te pro­blem har FIFA for­søgt at af­hjæl­pe ved at love air- con­di­tion på samt­li­ge sta­dio­ner, men det har ik­ke for­mil­det kri­ti­ker­ne.

Man­ge ud­for­drin­ger ved vin­ter- VM

Men at flyt­te VM til vin­ter- pe­ri­o­den er hel­ler ik­ke upro­ble­ma­tisk. Det ram­ler li­ge ind i den al­ler­trav­le­ste tid i de eu­ro­pæ­i­ske klub­tur­ne­rin­ger. Pre­mi­er League, Bun­des­liga­en, Primera Di­vi­sion og Se­rie A – der er stor­le­ve­ran­dør til VM – har jam­ret sig højlydt, og in­gen aner, hvor­dan det skal kun­ne la­de sig gø­re at plan­læg­ge sæ­so­nen 2022/ 2023 med et VM midt i det he­le.

Med i lig­nin­gen er så og­så, at lands­hol­de­ne i Eu­ro­pa på det­te tids­punkt nor­malt vil­le spil­le kva­li­fi­ka­tions­kam­pe til det ef­ter­føl­gen­de EM. Des­u­den er der den un­der­sø­gel­se, der for ti­den på­går af FIFA ef­ter ar­re­sta­tio­ner­ne af 14 nu­væ­ren­de og tid­li­ge­re top­folk i maj i år. Hvis det vi­ser sig, at Qa­tar fik til­delt VM med pen­ge un­der bor­det og an­dre tvivls­om­me me­to­der, kan un­der­sø­gel­sen en­de med helt at fra­ta­ge lan­det ar­ran­ge­men­tet. Ud over stri­den om tids­punk­tet for af­vik­lin­gen af slut­run­den er VM i Qa­tar og­så i mod­vind på grund af de sla­ve­lig­nen­de for­hold, som de ar­bej­de­re, der bygger VM- are­na­er­ne, le­ver un­der.

Bå­de Eng­land og USA står ef­ter si­gen­de klar til at sprin­ge til med et ha­stigt an­r­ran­ge­ret VM – om som­me­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.