’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Phil­lip Brug­gis­ser, Rø­d­ov­re

Når vi ar­bej­der så hårdt, har vi ta­lent til at kla­re os godt

Der skal me­get til at im­po­ne­re Rø­d­ov­re- co­a­chen Jes­per Duus, men han var me­re end til­freds eft er sæ­so­nens tred­je sejr på stri­be.

» En sinds­syg di­sci­pli­ne­ret hol­dind­sats. En fryd for en gam­mel de­fen­siv ba­ck som mig at se et for­svar, der luk­ker så godt af, « si­ger han.

Tro­e­de man, at for­sva­ret vil­le bli­ve et pro­blem for Rø­d­ov­re, har de før­ste kam­pe vist det stik mod­sat­te.

» Når vi ar­bej­der så hårdt, har vi ta­lent til at kla­re os godt, « si­ger ba­ck­en Phil­lip Brug­gis­ser, som har gi­vet Rø­d­ov­re- for­sva­ret et ko­los­salt løft .

Et let­tel­sens suk

Det bli­ver et brag af en kamp på tirs­dag i Fre­de­riks­havn, når Rø­d­ov­re kom­mer på be­søg.

Alar­men for nedstyrt­nings­ri­si­ko på grund af rå­dska­der og an­greb af tøm­mer­svamp i git­ter­spæ­ret uden for gavlvæg­gen i beg­ge en­der af Rø­d­ov­re Skøjte Are­na blev afb læst fre­dag mid­dag og fi k RMB- di­rek­tør Bri­an Møl­ler til at dra­ge et let­tel­sens suk.

Hav­de myn­dig­he­der­ne væ­ret nødt til at luk­ke for nø­dud­gan­ge­ne i en­der­ne af hal­len, var ka­pa­ci­te­ten i are­na­en af sik­ker­heds­grun­de ble­vet sat ned til 1.500 til­sku­e­re, og det kun­ne på læn­ge­re sigt væ­re ble­vet en kost­bar aff ære for klub­ben.

En tid­li­ge­re Rø­d­ov­re- spil­ler og - træ­ner, Magnus Sundquist, var på fransk vi­sit i dén are­na, han har fejret tri­um­fer i bå­de på og uden for isen.

Eft er fi re år som ch­eft ræ­ner i Nor­ge er han nu co­ach i Tingsryd, ét af top­hol­de­ne i Alls­venskan.

» Jeg er vildt im­po­ne­ret over Rø­d­ov­re. De le­ge­de jo ho­ck­ey og ud­spil­le­de Her­ning, « si­ger Magnus Sundquist.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.