’ Han snød jo’

For­man­den for Dan­marks Idræts­for­bund bak­ker op om kul­tur­mi­ni­ste­rens an­greb på Bjar­ne Ri­is

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Flem­m­ing Brandt fl b@ sporten. dk

Ved et top­mø­de i Nor­disk Råd om do­ping og mat­ch­fi xing har kul­tur­mi­ni­ster Ber­tel Haar­der meldt sig ind i de­bat­ten om Bjar­ne Ri­is’ be­drift er. Mi­ni­ste­ren me­ner, at Ri­is’ do­ping- as­si­ste­re­de Tour- sejr ka­ste­de kol­lek­tiv skam over al­le dan­ske­re, og han kald­te ved sam­me lej­lig­hed Ri­is for ’ en nar’.

» Vi var al­le sam­men gla­de, da Bjar­ne Ri­is vandt, og så skam­me­de vi os, da vi bag­ef­ter fandt ud af, at han var en nar. Det var skam­fuldt for os al­le. Han blev hyl­det, og vo­res stats­mi­ni­ster holdt en ta­le for ham, men det vi­ste sig, at han snød os, « sag­de Haar­der blandt an­det.

For­man­den for Dan­marks Idræts­for­bund bak­ker op om kul­tur­mi­ni­ste­rens syns­punkt.

» Ber­tel Haar­der har jo fuld­stæn­digt ret i, at når der bli­ver le­ve­ret nog­le go­de resultater, står vi sam­men i Dan­mark og fø­ler os som en del af det og er gla­de og stol­te. Omvendt når der er no­gen, der fejl­er og gør no­get skidt, som Bjar­ne har gjort i for­bin­del­se med do­ping- mis­brug, så ram­mer det os al­le sam­men i en el­ler an­den ud­stræk­ning. «

» Jeg sy­nes, at det er fi nt, når en så frem­træ­den­de per­son som en kul­tur­mi­ni­ster si­ger det så klart og ty­de­ligt, som Ber­tel Haar­der har gjort det. Jeg har fuld for­stå­el­se for den må­de at ud­tryk­ke sig på. Jeg vil­le må­ske ik­ke ha­ve brugt den sam­me be­teg­nel­se, men jeg er enig i, at Bjar­ne snød jo, og det er imod idræt­tens væ­sen og idé­grund­lag. Det er i den grad øde­læg­gen­de for idræt­tens in­te­gri­tet at bru­ge do­ping. «

Pro­fes­sor Jørn Lund, for­mand for Dansk Sprog­nævn, fast­slår, at der ik­ke er no­get at ta­ge fejl af, når Ber­tel Haar­der kal­der Bjar­ne Ri­is ’ en nar’:

» Det er ik­ke et af de ord, som vi har be­mær­ket, der har skift et be­tyd­ning. Nar er en glo­se, som vi al­le ken­der, og vi kan ind imel­lem op­fat­te hin­an­den som nar­re. Jeg sy­nes ik­ke, at det er så slemt, og jeg tror ik­ke, at det har æn­dret sig. «

Svind­ler er et vær­re ord

» Hvis man bli­ver holdt for nar, bli­ver man snydt, og det er no­get lidt an­det end at væ­re en nar. Og han holdt jo folk for nar, for­di han løj. Og hvis man vil ka­rak­te­ri­se­re den­ne ad­færd, kan man godt si­ge, at han er en nar. Det hav­de væ­ret vær­re, hvis han hav­de brugt or­det ’ svind­ler’, « fast­slår sprog­pro­fes­soren.

Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et er ble­vet kon­tak­tet, men Ber­tel Haar­der har ik­ke øn­sket at nu­an­ce­re el­ler ud­dy­be sit syn på Bjar­ne Ri­is.

Kul­tur­mi­ni­ster Ber­tel Haar­der ( tv.) har kaldt Bjar­ne Ri­is ( th.) for en nar, for­di han brug­te do­ping, da han vandt Tour de Fran­ce i 1996.

Fo­to: Mor­ten Ger­mund og Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.