Po­li­tisk nar­re­spil

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FOR DE FLE­STE po­li­ti­ke­re er det vi­den­s­om­rå­der, der lig­ger uden for det kom­fortab­le. For den dan­ne­de og grundtvi­gi­an­ske højsko­le­mand Ber­tel Haar­der ( V) har eli­tesport vel po­pu­lært sagt al­drig lig­get til høj­re­be­net el­ler for den sags skyld det kol­de ven­stre.

Kul­tur­mi­ni­ste­ren delt­og tors­dag i et idræt­stop­mø­de i Nor­disk Råd og brug­te Bjar­ne Ri­is som bil­le­det på eli­tespor­tens råd­ne moral. Haar­der fi k sam­ti­dig ro­det sig ud i tå­ge­de te­ser om, hvad Ri­is’ bi­o­ke­mi­ske fusknum­mer hav­de be­ty­det, bå­de for den al­me­ne dan­skers kol­lek­ti­ve skam­fø­lel­se og for he­le cy­kel­spor­ten.

» Det har ska­det cy­kel­spor­ten va­rigt, det er der in­gen tvivl om. Den er dog ik­ke gå­et helt i stå, men der skal ik­ke me­get til, før det går i stå, « lød det fra man­den, der og­så er spor­tens mi­ni­ster. BIL­LE­DET AF CY­KEL­SPOR­TEN som en dø­de­ligt syg stør­rel­se kun­ne næp­pe væ­re me­re for­kert. Si­den syn­de­fal­det i 1998 har sporten på man­ge om­rå­der væ­ret to­ne­an­gi­ven­de i kam­pen mod do­ping. En ræk­ke af de til­tag, cy­kel­spor­ten har ind­ført for at fi nma­ske net­tet over for do­pings­vi­ne­ri­et, er i dag for­bil­le­de for de sport­gre­ne, som først for al­vor skal i gang med sam­me smer­te­ful­de pro­ces. Og man kan kon­sta­te­re, at cy­kel­spor­ten, på trods af al­le skan­da­le­hi­sto­ri­er­ne, le­ver bed­re end no­gen skul­le ha­ve tro­et den­gang i 2007, hvor Ri­is sam­men med fl ere af si­ne gam­le kol­le­ger på Tele­kom gik til be­ken­del­se.

Er Bjar­ne Ri­is så en nar, som Ber­tel Haar­der hæv­der det?

Må­ske. Men til­fæl­det Ri­is er så me­get me­re end det. Og det er langt ude i ra­bat­ten at ta­le om en kol­lek­tiv dansk skam­fø­lel­se på veg­ne af Tour de Fran­ce­vin­de­ren fra 1996. DAN­SKER­NE ER IK­KE så egal en stør­rel­se. Tvær­ti­mod vid­ner Ri­is’ lang­tids­hold­ba­re po­pu­la­ri­tet vel sna­re­re om en vil­je til at se igen­nem fi ngre med snyd, så læn­ge det kan ka­ste guld og hæ­der af sig til Dan­mark.

Det vil­le væ­re po­li­tisk an­svar­ligt at ha­ve blik for den vin­kel. Alt an­det er nar­re­spil.

PÅ SPID­SEN Tå­ge­de te­ser fra Haar­der Sporten er nu et for­bil­le­de Ri­is er ik­ke ba­re en nar Tvær­ti­mod vid­ner Ri­is’ lang­tids­hold­ba­re po­pu­la­ri­tet vel sna­re­re om en vil­je til at se igen­nem fi ngre med snyd, så læn­ge det kan ka­ste guld af sig

LARS B. JØR­GEN­SEN, JOUR­NA­LIST

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.