Dansk lands­for­ræ­de­ri på ma­fi­a­ens ø

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Man kan sag­tens ha­ve glemt, hvor for­bi­tret ri­va­li­se­rin­gen mel­lem Rolf Sø­ren­sen ( th.) og Bjar­ne Ri­is ( tv.) var. Men hvis man re­ka­pi­tu­le­rer for­lø­bet af VM på Si­ci­li­en, står det klart, at 1990er­nes stør­ste dan­ske cy­kel­pro­fi­ler var så tæt på at ha­de hin­an­den, som tæn­kes kan. Ri­is var i 1994 be­gyn­den­de eta­pe­løbs­ka­non og et stærkt kort, men Sø­ren­sen men­te på sin si­de, at han skul­le kø­re sin egen chan­ce, da Ri­is bad om as­si­stan­ce un­der­vejs i lø­bet. Det he­le end­te med en mas­se in­gen­ting. Sø­ren­sen var i et gyl­dent hug, men løb tør for kræf­ter halvan­den ki­lo­me­ter før stre­gen. Ri­is ra­se­de ef­ter­føl­gen­de og kald­te Sø­ren­sen for » lands­for­ræ­der « . De to dan­ske­re blev hen­holds­vis ni­er og sek­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.