Su­per- Ma­rio på au­to­pi­lot

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det var ik­ke så me­get lø­bet i sig selv, men dét, at den ita­li­en­ske su­per­sprin­ter Ma­rio Cipol­li­ni om­si­der fik mu­lig­he­den for at vin­de et VM, der gjor­de mester­skabslø­bet i Zol­der til no­get sær­ligt. Det ita­li­en­ske lands­hold hav­de en lang og un­der­ti­den urko­misk tra­di­tion for ræn­ke­spil og benspænds­ri­va­li­se­ring, men på ra­cer­ba­nen i Bel­gi­en gik det he­le op i en hø­je­re en­hed. Cipol­li­ni hav­de få­et sam­men­sat et hold, der vil­le det VMguld kol­lek­tivt. Og som en re­ak­tion på de sam­fund­spro­ble­mer, der og­så mart­re­de Ita­li­en i et op­gør mod kor­rup­tion, ne­po­tis­me og ma­fi­a­væl­de, sør­ge­de Azzur­ri for at le­ve­re va­ren med en hidtil uset sam­men­hængs­kraft. Forza, Ita­lia!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.