SÆ­SO­NEN 2012/ 2013

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Fotomontage: Iris/ Reu­ters

Så­dan kun­ne det væ­re gå­et Erik­sen skif­ter til Man­che­ster Ci­ty Spil­le­tid/ mål: 13 kam­pe – mest ind­hop – in­gen mål Lands­hold: Fast mand – men Mor­ten Ol­sen løf­ter vit­ter­ligt pe­ge­fin­ge­ren fle­re gan­ge og kræ­ver spil­le­tid Tro­fæ­er: In­gen Så­dan gik det i vir­ke­lig­he­den Hol­land­sk me­ster med Ajax for tred­je gang Chri­sti­an Erik­sen af­vi­ser Man­che­ster Ci­ty i kølvan­det på EM- slut­run­den i 2012 og fort­sæt­ter end­nu en sæ­son i hol­land­ske Ajax. Det ka­ster et hol­land­sk mester­skab af sig. I Champions League mø­der Ajax net­op Man­che­ster Ci­ty i grup­pe­spil­let. Her vin­der Ajax 3- 1 på hjem­me­ba­ne. Hvem er blandt målsco­rer­ne og den mest to­ne­an­gi­ven­de i op­gø­ret? Chri­sti­an Erik­sen. Ci­ty for­mår des­u­den ik­ke at gen­vin­de det en­gel­ske mester­skab, som by­ri­va­ler­ne Man­che­ster Uni­ted nap­per. Og så ta­ber man oven i kø­bet FA Cup- fi­na­len til upå­ag­te­de Wi­gan. Ma­na­ger Ro­ber­to Man­ci­ni en­der der­for med at bli­ve fy­ret. Spil­le­tid/ mål: Lands­hold: Tro­fæ­er:

20- åri­ge Chri­sti­an Erik­sen er net­op kom­met til Man­che­ster Ci­ty fra Ajax for en sum på om­kring 180 mil­li­o­ner kro­ner. Kon­kur­ren­ter­ne hed­der blandt an­det David Silva og Sa­mir Nas­ri, og det er for me­get af det go­de for Erik­sen. Han bi­der sig ik­ke helt fast, men må nø­jes med en svær før­ste sæ­son med en­kel­te ind­hop.

» Han var godt kø­ren­de for Ajax, men på da­væ­ren­de tids­punkt var han for ung til at træ­de ind på et Man­che­ster Ci­ty- hold, som skul­le kæm­pe med om mester­ska­bet. Han vil­le ik­ke ha­ve haft sær­lig stor ind­fly­del­se. De spil­le­de man­ge kam­pe med Car­los Te­vez og Ser­gio Agüero på top­pen, og det er ik­ke en for­ma­tion, der er de­sig­net til Erik­sen. Han var ik­ke klar, « si­ger Mik­kel Bi­s­choff.

33 kam­pe og ti mål Fast mand Hol­land­sk me­ster

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.