PEN­GE ER PÅ VEJ

Virk­som­he­der vil in­ve­ste­re i Kevin Magnus­sen, hvis han får en For­mel 1- kon­trakt

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SØD MU­SIK Da­ni­el Re­mar da­lu@ sporten. dk Fo­to: Reu­ters

LØR­DAG 26. SEP­TEM­BER 2015

Der skal pen­ge på bor­det, hvis man vil i For­mel 1. Det gæl­der og­så Kevin Magnus­sen, selv­om han al­le­re­de har en hel sæ­son bag sig hos McLaren. Nu for­tæl­ler dan­ske­rens sponsor­rå­d­gi­ver, at der er ud­sigt til øko­no­misk støt­te fra fle­re dan­ske sponso­rer til den un­ge ra­cer­kø­rer.

» Der er rig­tig god di­a­log med fle­re virk­som­he­der i øje­blik­ket. Pri­mært med Bu­si­ness to Consu­mer- virk­som­he­der ( pro­du­cen­ter der hand­ler med pri­va­te kun­der, red.). Men og­så med Bu­si­ness to Bu­si­ness- virk­som­he­der ( hand­len mel­lem er­hvervsvirk­som­he­der, red.). Og li­ge så snart, der er nyhe­der om Kevin Magnus­sen, vil der sand­syn­lig­vis ske no­get på sponsor­de­len, « si­ger Tho­mas Ba­du­ra, der er grund­læg­ger af kon­su­lentvirk­som­he­den SponsorPe­op­le.

Tho­mas Ba­du­ra er an­sat til at hjæl­pe Kevin Magnus­sen med at fin­de sponso­rer. Der­for er det ham, som ved, om der er op­rig­tig in­ter­es­se hos virk­som­he­der i at ind­gå en øko­no­misk af­ta­le med den dan­ske ra­cer­kø­rer.

» Men tin­ge­ne hæn­ger sam­men. Først skal Kevin Magnus­sen lan­de i det rig­ti­ge team, og der­ef­ter vil der føl­ge of­fent­lig­gø­rel­se af part­ner­ska­ber, « til­fø­jer Tho­mas Ba­du­ra.

Bøn fra Ron Den­nis

McLa­rens be­sty­rel­ses­for­mand, Ron Den­nis, har fle­re gan­ge for­søgt at rå­be det dan­ske er­hvervs­liv op – se­ne­st i år – da han gæ­ste­de København med en kon­kret bøn til lan­dets før­en­de di­rek­tø­rer om at støt­te Kevin Magnus­sen øko­no­misk.

Kevin Magnus­sen har god grund til smil, for virk­som­he­der­ne står i kø for at hjæl­pe den un­ge dan­sker, hvis han igen skal kø­re For­mel 1.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.