’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Tho­mas Ba­du­ra, sponsor­rå­d­gi­ver

Jeg vil ik­ke kom­men­te­re be­løbs­stør­rel­ser

Tho­mas Ba­du­ra vil dog ik­ke for­tæl­le, hvil­ke virk­som­he­der som an­gi­ve­ligt vi­ser in­ter­es­se for at hjæl­pe Kevin Magnus­sen tilbage i For­mel 1. Hel­ler ik­ke, hvor store be­løb der i gi­vet fald vil væ­re ta­le om.

» Jeg vil ik­ke kom­men­te­re be­løbs­stør­rel­ser, som det ser ud li­ge nu. Men det ko­ster selv­føl­ge­lig no­get at kom­me ind i For­mel 1 som sponsor, « si­ger han.

Sid­ste år stod Kevin Magnus­sen i en si­tu­a­tion, hvor dan­ske­rens kar­to­tek af in­ve­sto­rer kun­ne bli­ve et pro­blem for, om McLaren øn­ske­de at be­hol­de ham.

Nu tab­te dan­ske­ren kam­pen til Jen­son But­ton, men det kom al­drig frem, om det var mang­len­de øko­no­misk op­bak­ning, der for­pur­re­de det for Magnus­sen.

Fortrøst­nings­fuld

Tilbage stod dog, at der ik­ke umid­del­bart stod en stor­sponsor på spring. Hel­ler ik­ke Kevin Magnus­sens tid­li­ge­re ho­ved­sponsor Best­sel- ler, hvor ejer An­ders Holch Povls­en tid­li­ge­re har smidt man­ge mil­li­o­ner i dan­ske­rens kar­ri­e­re.

Al­li­ge­vel er Tho­mas Ba­du­ra fortrøst­nings­fuld i for­hold til, at der den­ne gang vil stå in­ve­sto­rer el­ler sponso­rer klar.

» Hvis der in­den for de kom­men­de uger bli­ver meldt no­get ud med Kevin Magnus­sen og et team, vil de po­ten­ti­el­le sponso­rer føl­ge ef­ter. Men det vil væ­re no­get, vi først vil se fra novem­ber og frem til sæ­son­star­ten i 2016, « si­ger han og ud­dy­ber:

» Det kun­ne væ­re en virk­som­hed, der hav­de in­ter­es­se i at bru­ge Kevin op til en of­fent­lig­gø­rel­se af no­get om­kring jul. Det kun­ne og­så væ­re en helt an­den ty­pe virk­som­hed, der skul­le lan­ce­re en ny kol­lek­tion i for­å­ret. Det kom­mer helt an på, hvil­ken sponsor det dre­jer sig om. «

Li­ge nu lig­ner McLaren igen Kevin Magnus­sens chan­ce for en fast plads i For­mel 1. Men det er uvist, hvad tea­met har af øko­no­mi­ske krav til den 22- åri­ge dan­sker.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.