Tænk og løb hur­tigt med rød­be­deju­i­ce

BT - - KORT NYT -

For­ske­re har tid­li­ge­re på­vist, at man kan dyr­ke sport 16 pro­cent læn­ge­re, hvis man drik­ker rød­be­deju­i­ce, og nu vi­ser en ny, min­dre un­der­sø­gel­se, at rød­be­deju­i­ce gør sport­s­folk hur­ti­ge­re og bed­re til at træf­fe be­slut­nin­ger. I un­der­sø­gel­sen fik rug­by­spil­le­re og ame­ri­kansk fod­bold- spil­le­re dag­ligt 140 ml Be­et It Sport ni­trat- hol­dig rød­be­deju­i­ce, og her­ef­ter blev de sat til at udføre sprint test og kog­ni­ti­ve test, der skul­le vi­se, hvor hur­tigt og hvor nøj­ag­tigt, de kun­ne træf­fe be­slut­nin­ger.

Un­der­sø­gel­sen vi­ste, at der var en for­bed­ring i sprintre­sul­ta­ter­ne på 3,5 pro­cent, og at de var 3 pro­cent hur­ti­ge­re om at træf­fe be­slut­nin­ger­ne.

» Det kan be­ty­de, at at­le­ter­ne er i stand til at træf­fe vig­ti­ge be­slut­nin­ger hur­ti­ge­re og til­ba­ge­læg­ge stør­re af­stan­de end de­res kon- kur­ren­ter i de se­kun­der, det be­ty­der mest, « si­ger un­der­sø­gel­ses­le­der Chris Thomp­son fra Exe­ters uni­ver­si­tet iføl­ge me­di­calxpress. com.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.