Sund­he­den sid­der i tar­men

BT - - KLUMME -

Gen­nem mit nu man­ge­åri­ge ar­bej­de med kost­vej­led­ning ved jeg, at no­get af det vig­tig­ste for et sundt hel­bred er en sund for­dø­jel­se. De fle­ste af os op­fat­ter vo­res tarm­sy­stem som et in­stru­ment til at få ma­dens ener­gi ind i krop­pen. Men ny­e­re forsk­ning vi­ser, at der fo­re­går fle­re ting i di­ne tar­me end blot for­dø­jel­se og op­ta­gel­se af ma­den.

Så må­ske du skal tæn­ke me­re over tar­me­ne, når du skal op­byg­ge din sund­hed, bå­de fy­sisk og men­talt!

I tarmvæg­gen fin­des det så­kald­te en­te­ri­ske ner­ve­sy­stem, kal­det for ENS, der kan op­fat­tes som ma­ve- tarm- ka­na­lens ‘ hjer­ne’. ENS ar­bej­der bå­de uaf­hæn­gigt og i sam­ar­bej­de med din hjer­ne. Der er så man­ge neu­ro­ner i tarm­ka­na­len, at fle­re for­ske­re kal­der dem for ’ krop­pens an­den hjer­ne’. Den kan fun­ge­re uaf­hæn­gigt af ho­ved­hjer­nen og kon­trol­le­re man­ge funk­tio­ner uden in­put el­ler hjælp her­fra, vi­ser den nye forsk­ning.

En ame­ri­kansk for­sker ved navn Mi­cha­el D. Gers­hon har stu­de­ret fo­re­kom­sten af ke­mi­ske sig­nal­stof­fer ( neu­ro­trans­mit­te­re) i tarm­ka­na­len og op­da­get, at tar­men in­de­hol­der store mæng­der af stof­fet sero­to­nin. Hidtil har man tro­et, at sero­to­nin kun fand­tes i hjer­nen, men det vi­ser sig, at 95 pct. af krop­pens sero­to­nin fak­tisk be­fin­der sig i for­dø­jel­ses­ka­na­lens ner­ve­sy­stem. Det be­ty­der, at ’ tar­mens hjer­ne’ pro­du­ce­rer me­re sero­to­nin end hjer­nen i kra­ni­et. Sero­to­nin er bl. a. nød­ven­digt for at op­ret­hol­de en nor­mal psy­kisk ba­lan­ce og har be­tyd­ning for de­pres­sion­s­til­stan­de. På bag­grund af den nye vi­den om sero­to­nin­ni­veau­et i tar­men er nog­le frem­sy­ne­de neu­ro­lo­ger og psykiatere be­gyndt at un­der­sø­ge, om kostæn­drin­ger må­ske er nøg­len til at be­hand­le de­pres­sion og an­dre psy­ki­ske li­del­ser.

Im­mun­for­sva­ret i tar­men

Op mod 80 pct. af din kro­ps im­mun­for­svar be­fin­der sig i dit tarm­sy­stem. Tarmvæg­gen sæt­ter den in­dre græn­se for, hvad der er uden for dig, og hvad der er in­den i dig. Al mad og drik­ke skal træn­ge igen­nem din tarm for at kom­me ind i dig. Bort­set fra hu­den er tar­men det sted, hvor krop­pen kom­mer i kon­takt med frem­me­de stoffer og or­ga­nis­mer. Og tar­men er i kon­stant kom­mu­ni­ka­tion med hver ene­ste im­mun­for­svars­cel­le i krop­pen. Hvis tar­men kom­mer i kon­takt med en us­und el­ler una­tur­lig fø­de­va­re, vil den au­to­ma­tisk ad­va­re re­sten af im­mun­for­sva­ret.

En be­la­stet tarm og søvn­pro­ble­mer hæn­ger sam­men. Det er f. eks. al­min­de­ligt, at men­ne­sker med for­skel­li­ge tarm­pro­ble­mer me­get of­te har søvn­be­svær el­ler uro­lig søvn, sær­ligt hvis de spi­ser se­ne må­l­ti­der, tun­ge må­l­ti­der før de går i seng el­ler sover med ufor­dø­jet mad i ma­ve­sæk­ken. Og det be­ty­der ik­ke, at du skal gå sul­ten i seng for at sove godt. Men det be­ty­der, at du ik­ke bør spi­se tung mad se­ne­re end kl. 20. Hold dig i ste­det til frugt, grønt, nød­der, bær m. m.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.