UGENS TIP

Så­dan mod­vir­ker du us­un­de mad­va­ner

BT - - KLUMME -

• Hav sun­de sna­cks klar som sub­sti­tut, når suk­ker­tran­gen mel­der sig

• Husk at drik­ke ri­ge­li­ge mæng­der vand og evt. ur­te­te, det kan hjæl­pe mod øget ap­pe­tit

• Drik et stort glas vand in­den du går i gang med di­ne må­l­ti­der, og drik i alt ca. 2 li­ter vand dag­ligt

• Spis lang­somt og tyg ma­den grun­digt igen­nem, in­den du syn­ker

• Er­stat slik med tør­ret el­ler frisk frugt. Din trang til suk­ker vil grad­vist dale ef­ter­som dit blod­suk­ker vil sta­bi­li­se­re sig og din af­hæn­gig­hed mind­skes.

• Fy­sisk ak­ti­vi­tet kan og vil få dig til at fø­le over­skud og gi­ve dig lyst til at for­føl­ge din nye sun­de livs­stil. Det kan end­da væ­re med til at un­der­tryk­ke tran­gen til sø­de sa­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.