Pal­mer frem for pla­sti­cpo­ser, tak!

Drop ind­købspo­ser­ne. Det er godt for bå­de pen­ge­pun­gen og mil­jø­et

BT - - SPAR DIG RIG -

Jeg har put­tet 1.560 kr. i lom­men på tre år. Uden at rø­re en fin­ger. Pen­ge­ne er ba­re tril­let ind, uge ef­ter uge. 10 run­de kro­ner om ugen for at væ­re præ­cis. 520 kr. om året. Fort­sæt­ter jeg til min død, spa­rer jeg – el­ler tje­ner – 24.960 kr., hvis jeg alt­så bli­ver 85 år gam­mel. Jeg rej­ser sgu til Thailand for de pen­ge. Vil du med? Så læs vi­de­re.

Nytårs­dag. Vi har tøm­mer­mænd, min ven Jep­pe og jeg. Sid­der sam­men på hans so­fa på Nør­re­bro. Vi har li­ge spist pa­ri­ser­bøf. Tv’et snur­rer. Midt i et nyheds­indslag spid­ser vi ører: Fra års­skif­tet bli­ver pla­sti­cpo­ser for­budt i su­per­mar­ke­der.

År­sa­gen er en sti­gen­de plast­foru­re­ning; det fly­der med pla­sti­cpo­ser i na­tu­ren og i ha­ve­ne. Så­dan – hvis vi er så dum­me, at vi smi­der po­ser her, der og al­le veg­ne, så ind­før et for­bud! Det vi­ser sig, at for­bud­det ik­ke har en pind med Dan­mark at gø­re, det gæl­der kun Ita­li­en. Vi bli­ver nær­mest skuf­fe­de. Kig­ger på hin­an­den og ud­bry­der i kor: In­gen pla­sti­cpo­ser fra su­per- mar­ke­der i et år! De er dy­re – to po­ser til 3,50 kr. per stk. for en far­ve­prin­tet plast­po­se. Su­per­mar­ke­der­ne tje­ner tykt på de tyn­de po­ser, der ko­ster ned til 80 øre at frem­stil­le. Og der stod jeg ved kas­sen. Med ET nytårs­for­sæt og NUL po­se.

Kræ­ver styr­ke at gen­nem­fø­re

Se, det svæ­re er ik­ke at ta­ge be­slut­nin­ger. Det svæ­re er at gen­nem­fø­re dem. Vi hav­de ka­stet os ud i et eks­pe­ri­ment, men ik­ke lagt en plan. Og nu stod jeg her i Net­to uden en po­se. Shit! Min be­slut­ning ram­le­de ind i bå­de va­ner, tid og ma­ge­lig­hed.

Kas­se­man­den bip­pe­de va­rer i ra­sen­de fart, kø­en bag mig åle­de sig ned gen­nem bu­tik­ken, én lil­le po­se vil­le væ­re det nem­me­ste. Skul­le jeg li­i­i­ge gø­re en und­ta­gel­se, eks­pe­ri­men­tet kun­ne jo ba­re be­gyn­de i mor­gen? NEJ! Jeg put­te­de rug­brø­d­et un­der ar­men, tand­pasta­en i lom­men, per­sil­len un­der ha­gen og stav­re­de ud til min, pyha (!) cy­kel­kurv. Vi kø­ber al­le brug og

smid væk- po­ser, for­di det er så let. Hvad der er let, bli­ver hur­tigt en va­ne. Men va­ner KAN æn­dres, og når ny ad­færd først bli­ver en va­ne, er det igen let.

Få styr på di­ne hand­lin­ger

Al­le æn­drin­ger kræ­ver al­ter­na­ti­ver. Jeg måt­te for ek­sem­pel skaf­fe mig et gen­brugs­net. Men for po­k­ker, store, klod­se­de mu­lepo­ser fyl­der halv­de­len af min da­me­ta­ske, og jeg kan jo ik­ke ba­re skrot­te ma­keup­pen.

Hel­digt for mig var jeg på sam­me tid på en mes­se og fik her et lil­le, tyndt stof­net, der kun­ne fol­des sam­men og læg­ges i en lil­le po­se. Per­fekt! Jeg tog to po­ser. Hvil­ket vi­ste sig at væ­re ver­dens bed­ste idé. Da­gen ef­ter stod jeg nem­lig igen i Net­to uden min lækre po­se; den lå i min an­den ta­ske! Jeg skif­ter nem­lig hyp­pigt mel­lem to ta­sker. Så én po­se i al­le ta­sker!

I dag put­ter jeg, se­kun­det ef­ter at jeg har pak­ket va­rer ud, po­sen tilbage i ta­sken. Ik­ke op at hæn­ge på en krog, som jeg gjor­de i be­gyn­del­sen.

Du kom­mer selv­føl­ge­lig til at stå i su­per­mar­ke­det uden en po­se. Det hæn­der of­te for mig trods min op­mærk­som­hed på gen­brugs­po­ser. Når det sker, fin­der jeg en papkas­se. For­le­den fandt jeg en papkas­se med gra­tis bla­de. Der lå kun to bla­de i bun­den af kas­sen. Dem lag­de jeg over i en an­den kas­se. Ef­ter et år uden po­ser fort­sat­te jeg – tænk­te al­drig over det læn­ge­re. Nu er jeg på fjer­de år. Og jeg over­ve­jer AL­DRIG at kø­be en pla­sti­cpo­se. Jeg har al­li­ge­vel ik­ke et be­hov for en­gangs­po­ser, jeg skæn­ker det ik­ke en tan­ke, når jeg står ved kas­sen i su­per­mar­ke­det – at bru­ge gen­brugs­po­ser, papkas­ser og lom­mer er ba­re ble­vet en va­ne.

Det er me­re be­svær­ligt at fyl­de va­rer i frak­ke­lom­mer og hånd­ta­sker og at gå med papkas­ser un­der ar­men, in­drøm­met. Men ma­ge­lig­hed ko­ster – bå­de for din pri­va­tø­ko­no­mi, sam­fun­det og mil­jø­et. Be­svær tje­ner sig ind. Og jeg skal jo til Thailand næ­ste år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.