Over­le­vel­se el­ler triv­sel?

Sund­hed og triv­sel hæn­ger sam­men med ulig­hed. De dår­ligst stil­le­de bli­ver hyp­pi­ge­re ramt af syg­dom­me. De over­le­ver me­re end de tri­ves, iføl­ge Chris Ma­cDo­nald

BT - - STYRK DIT LIV - i sam­ar­bej­de med Af Sus­an­ne Say­ers Chris Ma­cDo­nald Næ­ste si­de: Test dig selv – hvor godt tri­ves du?

Angst, di­a­be­tes, ry­ger­syg­dom­me, mis­brugs­li­del­ser – de dår­ligst stil­le­de i Dan­mark sak­ker læn­ge­re og læn­ge­re ag­ter­ud, når det hand­ler om at tri­ves og væ­re rask. Bor­ge­re med in­gen el­ler en kort ud­dan­nel­se bli­ver langt hyp­pi­ge­re sy­ge, og når de bli­ver sy­ge, ram­mes de og­så hår­de­re af syg­dom­men end men­ne­sker med mel­lem­lan­ge og vi­de­re­gå­en­de ud­dan­nel­ser. I fle­re til­fæl­de vil­le over halv­de­len af syg­dom­me­ne væ­re und­gå­et, hvis de la­vest ud­dan­ne­de le­ve­de som dem med hø­je­re ud­dan­nel­se.

» Den ulig­hed er ble­vet stør­re de se­ne­ste år. Det er hårdt for dem, der ram­mes af syg­dom. Men det ko­ster og­så sam­fun­det mil­li­ar­der, « si­ger pro­fes­sor Al­lan Kras­nik, cen­ter­le­der ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tets In­sti­tut for Fol­kes­und­heds­vi­den­skab, på bag­grund af rap­por­ten ‘ Syg­doms­byr­den i Dan­mark’, som Sund­heds­sty­rel­sen ud­gav tid­li­ge­re den­ne må­ned.

For­sker­ne har un­der­søgt 21 syg­dom­me – blandt an­det angst­li­del­ser, slid­gigt, di­a­be­tes, hjer­te­kar­syg­dom­me og en ræk­ke kræft­for­mer. De 21 syg­dom­me ko­ster til­sam­men sam­fun­det 46 mia. kr. om året i be­hand­ling, tabt pro­duk­tion, før­tids­pen­sio­ner osv.

Dår­ligt stil­le­de har fle­re sy­ge­da­ge

Rap­por­ten vi­ser, at der ved næ­sten al­le di­ag­no­ser er ta­le om stor for­skel mel­lem de bedst og dår­ligst stil­le­de, hvor de sidst­nævn­te ram­mes langt hyp­pi­ge­re og of­te og­så hår­de­re af syg­dom­me­ne. De bli­ver of­te­re ind­lagt, har fle­re kom­pli­ka­tio­ner, har fle­re sy­ge­da­ge og må i fle­re til­fæl­de gå på før­tids­pen­sion.

Det do­ku­men­te­rer, at man­ge af syg­domstil­fæl­de­ne kun­ne væ­re und­gå­et helt el­ler ha­ve haft et

mil­de­re for­løb, og der­for er der grund til at gø­re no­get, me­ner Al­lan Kras­nik

» Der er po­ten­ti­a­le for store for­bed­rin­ger. Det er ude­luk­ken­de et spørgs­mål om po­li­tisk vil­je, for vi har hånd­te­ret den ty­pe si­tu­a­tio­ner før. Om­kring in­du­stri­a­li­se­rin­gen for 150 år si­den var der og­så vold­som ulig­hed i sund­he­den, men i lø­bet af 5075 år fik vi den i no­gen grad ud­lig­net i kraft af vel­færds­ord­nin­ger, bed­re bo­lig­for­hold og mil­jøtil­tag blandt an­det. Men de se­ne­re år er det gå­et den for­ker­te vej igen, « si­ger Al­lan Kras­nik.

Sund­hed­s­eks­pert Chris Ma­cDo­nald si­ger, at tal­le­ne vi­ser, at der er stor for­skel på at tri­ves og ba­re over­le­ve. De sun­de­ste og bedst ud­dan­ne­de tri­ves, mens en stor del af bor­ger­ne kæm­per sig gen­nem et mil­jø, der på man­ge må­der er gift for vo­res ge­ner og in­stink­ter.

» Vi er slet ik­ke ind­ret­tet til den ty­pe sam­fund, vi le­ver i, og det ko­ster man­ge an­stren­gel­ser at stå imod det kon­stan­te pres og fri­stel­ser for at spi­se for me­get, for fedt og sødt, sove for lidt, be­væ­ge os for lidt og ar­bej­de for me­get. Her ved vi, at ud­dan­nel­ses­ni­veau og le­ve­vil­kår be­ty­der me­get, « si­ger Chris Ma­cDo­nald.

» Rig­tig man­ge le­ver på en må­de, som ik­ke er op­ti­mal for dem og de­res triv­sel. Det hand­ler om den en­kel­tes valg, men vi bli­ver som sam­fund og­så nødt til at ta­ge an­svar for at gø­re det let­te­re og me­re til­gæn­ge­ligt at leve sundt end us­undt. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.