Kam­pen mod selv­mor­det

BT - - BOG- FIX -

Hver uge be­går 12 dan­ske­re selv­mord. Hver ene­ste dag re­gi­stre­res 17 selv­mord­s­for­søg. Tre ud af fi­re selv­mord be­gås af mænd. ’ Egent­lig øn­ske­de jeg ik­ke at dø – jeg kun­ne ba­re ik­ke fin­de ud af li­vet’ er en bog om Livs­li­ni­en gen­nem 20 år. Den fri­vil­li­ge or­ga­ni­sa­tion er med 240 fri­vil­li­ge rå­d­gi­ve­re ble­vet en vig­tig ak­tør i selv­mord­s­fore­byg­gel­sen her­hjem­me. I bo­gen, der er skre­vet af jour­na­li­sten Lis­beth Wis­sing for­tæl­ler hi­sto­ri­en bag Livs­li­ni­en og nog­le af de skæb­ner, der har få­et hjælp her. In­for­ma­tions For­lag, 200 kr

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.