’ Jeg el­sker Ste­vie Won­der’

Ole Kibs­gaard lyt­ter til klas­sisk i bi­len, men Won­der svæ­ver over al­le

BT - - BOG- FIX - Af Hen­ning Hø­eg Fo­to Tor­kil Ad­ser­sen Hvad lyt­ter du til for ti­den? Hvad er din ynd­lings­mu­sik? Hvad har du se­ne­st set i bi­o­gra­fen? Hvad er din fa­vo­rit­film? Hvil­ken kon­cert har du se­ne­st væ­ret til? Hvad er din fa­vo­rit­kon­cert? Hvad ser du al­tid på tv?

og sy­nes, han skri­ver godt og ma­le­risk. « Hvad er det næ­ste, du skal i gang med? » Min næ­ste bog skal væ­re en bi­o­gra­fi, jeg ved ik­ke helt hvil­ken end­nu. Go­de for­slag mod­ta­ges med kys­hånd. « » Jeg kø­rer ret me­get i bil og har ta­get en stak af Be­et­ho­vens sym­fo­ni­er med. Jeg hol­der me­get af den 6. og den 9. for ti­den. Jeg er til gen­gæld flad af grin i slut­ning af hans 5. sym­fo­ni ( skæb­ne­sym­fo­ni­en), hvor hans slut­ning al­drig hol­der op. Han kan sim­pelt­hen ik­ke stop­pe og bli­ver ved og ved med at træk­ke den i lang­drag. « » Min ynd­lings­mu­sik... den var svær. Jeg kan li­de me­get for­skel­ligt, men hø­rer mest en­ten ja­zz el­ler klas­sisk, når jeg kø­rer bil. Når jeg træ­ner, el­sker jeg at hø­re Her­bie Han­co­ck fra hans He­ad­hunter- pe­ri­o­de og tid­li­ge­re. Fan­ta­sti­ske gro­oves og de fe­de­ste so­lo­er. « » Mi­ne to dren­ge lok­ke­de mig ind at se den nye ’ Mad­max’- film. Den var su­per- ke­de­lig. Spræng­fyldt med action og eks­plo­sio­ner kon­stant. Den var flot la­vet, men fuld­stæn­digt blot­tet for hand­ling. De kør­te og kør­te og sprang i luf­ten he­le ti­den,

og jeg kæm­pe­de bravt for at hol­de mig vå­gen. « » Jeg kan ik­ke næv­ne en. Det er vel ’ En ver­den uden­for’, ’ God­fat­her’- tri­lo­gi­en, ’ Bla­der­un­ner’, ’ De­er- hun­ter’, ’ For­re­st Gump’ og man­ge fle­re. « » Jeg var i Ti­vo­li og hø­re La­dy Ga­ga og To­ny Ben­net og sy­nes, hun var helt fan­ta­stisk. Så ut­ro­lig sik­ker og over­skud­s­ag­tig, sang fan­ta­stisk og har et show­gen som få. Det er mær­ke­ligt, at hen­des egen mu­sik er så røv­syg, når hun vir­ke­lig er så me­ga- god en san­ger og en­tertai­ner. « » Hvis jeg kun må næv­ne en, bli­ver det Ste­vie Won­der i Aal­borg- hal­len for nog­le år si­den. Han er den kom­plet­te mu­si­ker der svæ­ver på et ni­veau højt over al­le an­dre. « » Jeg ser ik­ke så me­get tv, men kom­mer der en svensk krimi til at fal­de i søvn til, ser jeg ger­ne lidt med. « » Ta­lents­how- pro­gram­mer med mu­sik. Jeg bli­ver trist af at se dem. «

We­e­kend - 26.09.2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.