Erik­sens Ci­ty- fl irt

I dag mø­der Chri­sti­an Erik­sen og Tot­ten­ham Man­che­ster Ci­ty , der for­søg­te at hen­te dan­ske­ren i 2012. BT gi­ver et bud på hvor­dan Erik­sens kar­ri­e­re hav­de set ud, hvis han hav­de sagt ja

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - TAN­KE­SPIND Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ bt. dk

I som­me­ren 2012 af­vi­ste den da­væ­ren­de Ajax- spil­ler Chri­sti­an Erik­sen den ny­ri­ge en­gel­ske me­ster, Man­che­ster Ci­ty , der in­si­ste­ren­de hav­de jag­tet dan­ske­ren.

Dan­ske­ren sag­de nej, for­di han fryg­te­de en til­væ­rel­se på Ci­ty­bæn­ken. Året eft er end­te han i ste­det hos Tot­ten­ham. Og net­op de to klub­ber står over for hin­an­den i dag i Pre­mi­er League, hvor Chri­sti­an Erik­sen så småt er tilbage igen for Tot­ten­ham eft er en ska­de. Nu ven­ter så klub­ben, han selv har for­talt, han af­vi­ste på grund af fryg­ten for at bli­ve glemt på bæn­ken blandt de man­ge pro­fi ler.

Men hvor­dan vil­le det egent­lig se ud for Erik­sen i dag, hvis han hav­de sagt ja tak til Ci­tys til­bud for tre år si­den?

Tag BT i hån­den og følg med på et lil­le tan­ke­spind, når vi sam­men med den tid­li­ge­re Man­che­ster Ci­ty- spil­ler og nu Pre­mi­er League-eks­pert på 6’ eren, Mik­kel Bi­s­choff , ser nær­me­re på, om Erik­sen kun­ne væ­re ble­vet en suc­ces i Ci­ty.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.