GUIDE

Så­dan kvit­ter du pla­sti­cpo­sen

BT - - SPAR DIG RIG -

Tag en be­slut­ning

Hank op i dig selv: Hvor­for sluk­ker du ly­set? En vand­ha­ne lø­ber, hvor­for sluk­ker du? Stil dig selv sam­me spørgs­mål: Hvor­for kø­ber du pla­sti­cpo­ser? Hvor­dan kan du kvit­te va­nen? Hank op i dig selv og tag en be­slut­ning: Jeg vil ik­ke læn­ge­re kø­be pla­sti­cpo­ser. Alt be­gyn­der med, at du først ta­ger stil­ling og der­næst en be­slut­ning.

Gen­brug

Find gen­brugs­po­ser, du kan li­de; stof, net, plast, anyt­hing go­es. In­den du be­slut­ter dig for en evt. start­da­to for dit pla­sti­cpo­se­stop, skal du ha­ve ha­ve al­ter­na­ti­ver klar. Det let­te­ste er i vir­ke­lig­he­den at gen­bru­ge en plast­po­se fra et su­per­mar­ked. Dem har du sik­kert man­ge af un­der va­sken, og de fyl­der in­gen­ting, når de fol­des sam­men.

Ek­stra po­se

Læg en po­se i al­le di­ne ta­sker, i bi­len, i lad­cyk­len, og hav et lil­le la­ger på job­bet. Det er ret smart, da vi jo of­te hand­ler ind ef­ter ar­bej­de.

Tænk frem

Læg po­sen tilbage i ta­ske, bil, cy­kel straks ef­ter, at du har pak­ket ma­den ud.

Find kas­ser

Brug di­ne øj­ne, du kan of­te fin­de en papkas­se i su­per­mar­ke­det.

Spar op

Læg evt. en rund 10’ er i en då­se hver uge. Og glæd dig, når knæg­ten spør­ger, om han må få en 10’ er med til sko­le­bod, og du stik­ker fin­gre­ne ned i då­sen og fi­sker en 10’ er frem. De 10 kr. er nem­lig kom­met helt af sig selv i den­ne uge, for­di du har gjort no­get an­det, end du ple­jer.

Vær tå­l­mo­dig

En ny va­ne bi­der sig ik­ke fast fra den ene dag til den an­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.