Træn i det fri

Out­door fi tness hit­ter, for­di det bå­de er sjovt, eff ek­tivt og re­du­ce­rer stress

BT - - MOTION - ra­je@ ber­ling­s­ke. dk Af Ras­mus Walt­her Jen­sen

Tæn­ker du på kro­ps­hæv­nin­ger, når du går un­der en gren? Kan du se fi tness- fi du­sen i en ela­stik om en lyg­tepæl? Sy­nes du, at park­bæn­ken in­vi­te­rer til box jump og step?

Det gør Sø­ren Mal­ling. Han er re­fl exo­log og har skre­vet bo­gen ’ Træn i det fri’, der net­op er ud­kom­met. Den hyl­der na­tu­ren og by­mil­jø­et som træ­nings­ste­der og gu­i­der uden­dørs­mo­tio­ni­sten til at ’ le­ge sig til en stærk krop’ med 35 out­door fi tness- øvel­ser. Dem har Sø­ren Mal­ling blandt an­det brugt i sit ar­bej­de med fy­sisk træ­ning af fod­bold­spil­le­re un­der Mi­cha­el Laud­rup i klub­ber som Spartak Moskva og Swan­sea.

» Den her træ­nings­form kan man dyr­ke overalt. Sim­pelt­hen. Du kan træ­ne i ha­ven el­ler i en park. Du kan la­ve øvel­ser­ne på et torv midt i by­en, og du kan gø­re det på stran­den. Kun fan­ta­si­en sæt­ter græn­ser, « si­ger Sø­ren Mal­ling.

» Og så er det li­ge til at gå til. Du be­hø­ver hver­ken at væ­re i top­form el­ler eje det helt store ud­styr. Alt, man skal bru­ge, er sin krop og en smu­le plads. «

Stor ge­vinst

Til gen­gæld er ge­vin­sten stor ved at træ­ne un­der åben him­mel, for­sik­rer Sø­ren Mal­ling.

» Du bli­ver fi t, og du har det sjovt med nog­le an­der­le­des øvel­ser, hvor du bru­ger he­le din krop. Og så skin- ner so­len på dig imens, og du kan mær­ke vin­den i hå­ret, « si­ger han. » Men det gi­ver ik­ke ale­ne stær­ke mus­k­ler og frisk luft . Der er forsk­ning, der vi­ser, at hvis du træ­ner i grøn­ne om­gi­vel­ser, bli­ver du min­dre stres­set. « Dan­sker­ne er da hel­ler ik­ke blin­de for na­tu­rens man­ge mu­lig­he­der for fy­sisk ak­ti­vi­tet. Me­re end hver tred­je per­son over 16 år dyr­ker én el­ler fl ere for­mer for idræt i det fri. Det vi­ser den se­ne­ste na­tio­na­le un­der­sø­gel­se af dan­sker­nes mo­tions- og sport­sva­ner, som Idræt­tens Ana­ly­se­in­sti­tut la­ve­de i 2011. Der­med pla­ce­rer na­tu­ren sig øverst på li­sten over fo­re­truk­ne træ­nings­ste­der.

» Hvis man har sid­det for­an en com­pu­ter­skærm i lø­bet af he­le ar­bejds­da­gen, sy­nes man­ge, det er rart at kun­ne kom­bi­ne­re fy­sisk træ­ning med at få no­get frisk luft og kob­le fra, « si­ger Ma­ja Pil­gaard, der er analyse- og forsk­nings­le­der ved Idræt­tens Ana­ly­se­in­sti­tut.

Flek­si­bel træ­ning

» Og så er der jo in­gen be­græns­nin­ger. Man kan træ­ne, når det pas­ser ind i ens ske­ma, og fl ek­si­bi­li­tet er me­get af­gø­ren­de for voks­ne mo­tio­ni­ster. «

Rundt om i lan­det åb­ner kom­mu­ner­ne sti­er for­be­holdt lø­be­re og cyk­li­ster, og et stort an­tal træ­nings­pavil­lo­ner er skudt op i by­er­ne de se­ne­ste år. Det træk­ker iføl­ge Ma­ja Pil­gaard end­nu fl ere folk til træ­nin­gen uden­for.

» Man­ge kom­mu­ner er be­gyndt at bru­ge fl ere pen­ge på sær­li­ge sti­er til løb og mo­un­tain­bi­ke, men og­så på de uden­dørs træ­nings­plad­ser, og det er der en del ak­tø­rer, der ta­ger til sig og ar­ran­ge­rer hold­træ­ning af for­skel­lig art, « si­ger hun.

For at få fuldt ud­byt­te af træ­nin­gen, anbefaler Sø­ren Mal­ling, at man skru­er tem­po­et op og pul­sen i vej­ret.

» Man får mest ud af træ­nin­gen, hvis in­ten­si­te­ten er høj. Hvis man sæt­ter tem­po­et op med ti pro­cent, så sti­ger den fy­si­ske be­last­ning af mus­k­ler og led med ty­ve pro­cent. Så der er me­get at vin­de ved at gi­ve den lidt ek­stra gas, og så gør det ik­ke så me­get, at man ik­ke kan kø­re på så læn­ge, « si­ger re­fl exo­lo­gen.

Out­door fi tness har for længst vok­set sig stort i USA, og iføl­ge Sø­ren Mal­ling er Asi­en og­så godt med. Her­hjem­me kan man end­nu bli­ve mødt med un­dren­de øj­ne, hvis man be­gi­ver sig ud i spr­æl­lemænd midt på by­ens torv el­ler ryg­bøj­nin­ger på en bænk i par­ken.

Men det er kun, for­di man som mo­tio­nist er for­ud for sin tid, si­ger Sø­ren Mal­ling.

» Jeg har da og­så få­et sendt skæ­ve blik­ke eft er mig, når jeg har lig­get i ti cen­ti­me­ter sne og la­vet ma­vebøj­nin­ger. Men det her er en ver­den­s­oms­pæn­den­de trend, og om to år er det helt al­min­de­ligt at ta­ge sin træ­ning med ud i det off ent­li­ge rum på den her må­de. Så det kan godt væ­re, at man fø­ler sig en lil­le smu­le skør, når man dyr­ker out­door fi tness i dag. Men se­ne­re vil man fi nde ud af, at man har væ­ret trend­sæt­ter. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.