Chris Ma­cDo­nald

BT - - STYRK DIT LIV -

kom­mer op­rin­de­ligt fra USA, men har bo­et i Dan­mark si­den 1999. Han er ud­dan­net cand. sci­ent. i hu­man fy­si­o­lo­gi og er grund­læg­ger af kon­cep­ter­ne Sund­hed i Ba­lan­ce og Strong Bo­dy - Strong Mind. Hver uge skri­ver han i BT om, hvor­dan du styr­ker dit liv bå­de fy­sisk og men­talt. Du kan få fle­re råd og ar­tik­ler af Chris Ma­cDo­nald på Bt. dk/ plus

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.