Har du over­skud i hver­da­gen?

BT - - KLUMMEN -

Men­ne­sket er for­ment­lig sam­men med rot­ten det pat­te­dyr, som bedst kan til­pas­se sig en­hver si­tu­a­tion. Vo­res til­pas­nings­ev­ne er hem­me­lig­he­den bag vo­res ek­stre­me suc­ces – vi har bredt os fra tro­per­ne til po­ler­ne, vi bor i lavlan­de ved ha­vet og over træg­ræn­sen i bjer­ge­ne, i dybe sko­ve og på sa­van­ner, i by­er og på lan­det.

Da Darwin tal­te om ‘ sur­vi­val of the fit­test’, tal­te han ik­ke – som den op- rin­de­li­ge dan­ske over­sæt­tel­se el­lers an­ty­der – om de stær­ke­ste ar­ter og in­di­vi­der, men om dem, der er bedst til at fit in, til­pas­se sig si­tu­a­tio­nen. Og men­ne­sket kan til­pas­se sig næ­sten alt.

Men der er for­skel på sur­vi­val, over­le­vel­se, og på at tri­ves. Og alt for man­ge kæm­per sig gen­nem dag­lig­da­gen i en til­stand, hvor de i hø­je­re grad over­le­ver end tri­ves.

Nu er triv­sel svært at må­le, og det er og­så en in­di­vi­du­el ting. Der er men­ne­sker, som er gla­de, selv om de dø­jer med al­vor­li­ge syg­dom­me og tab, og der er men­ne­sker, som har alt, in­klu­si­ve et godt hel­bred, og al­li­ge­vel er ulyk­ke­li­ge. Men der er én fak­tor, som jeg har fun­det eg­net at må­le ud fra: vo­res vi­ta­li­tet.

Vi­ta be­ty­der liv på lat­in, og vi­ta­li­tet er den der for­nem­mel­se af livs­kraft og livs­mod, ly­sten til at ud­bry­de et stort glad ‘ ha!’, når du våg­ner, og kom­me i gang med da­gen. Så spørg dig selv: Fø­ler du så­dan, når du slår øj­ne­ne op? Har du fy­sisk og men­talt over­skud til de ud­for­drin­ger, som da­gen by­der på, og be­va­rer du det over­skud og­så hen på ef­ter­mid­da­gen.

Kan du sva­re ja, så ’ con­gra­tu­la­tions’. Du tri­ves. For­ment­lig le­ver du og­så ba­lan­ce­ret sundt, for det kræ­ver det for de fle­ste at op­nå den til­stand. Det vil si­ge, at du får nok søvn, er fy­sisk ak­tiv, til­brin­ger tid i na­tu­ren og spi­ser va­ri­e­ret og uden store mæng­der fedt og suk­ker. Du kan for­ment­lig og­så li­de dit job og bli­ver ik­ke pres­set me­re, end at du sy­nes, det er sjovt og ud­for­dren­de.

Sva­rer du nej - er du ik­ke ale­ne. Jeg stil­ler nog­le gan­ge spørgs­må­let, når jeg er ude at hol­de fored­rag, og jeg er ’ sho­ck­ed’ over, hvor tit der ik­ke er én, der ræk­ker hån­den op, når de skal sva­re på spørgs­må­let. Ik­ke en. For dem er den til­stand, jeg be­skri­ver, en slags ide­al­til­stand, og de bli­ver vildt over­ra­ske­de, når jeg for­kla­rer, at det fak­tisk er men­ne­skets nor­mal­til­stand.

For det er det. Vi kan over­le­ve, når vi skal. Men vi er skabt til at tri­ves og til at fø­le den vi­ta­li­tet, som har gjort os i stand til at ud­vik­le os til det, vi er nu. Du bør fak­tisk kun­ne sva­re ja til, at du som re­gel har over­skud og livs­mod i langt de fle­ste af døg­nets våg­ne ti­mer. Det er ik­ke det sam­me som, at alt skal fø­les let, slet ik­ke. Men du skal fø­le dig vå­gen og i li­ve og med kræf­ter til at ta­ck­le be­svær­lig­he­der­ne.

Vo­res til­pas­nings­ev­ne har gjort os i stand til at over­le­ve, men i dag er den og­så en fjen­de. Den gør os i stand til at til­pas­se os det mest ek­stre­me mil­jø, vi har le­vet i: Vo­res mo­der­ne ver­den med al dens kom­plek­si­tet og overflod.

Vi re­gi­stre­rer ik­ke i det dag­li­ge, hvor pres­se­de vi er, for vi har væn­net os til, at så­dan er det ba­re. Men livs­stils­syg­dom­me­ne ta­ler de­res ty­de­li­ge sprog: Næ­sten 900.000 dan­ske­re li­der af læn­de-og rygs­mer­ter, 570.000 li­der af nak­kes­mer­ter, 250.000 li­der af di­a­be­tes – det rig­ti­ge tal er for­ment­lig hø­je­re end­nu, for man­ge til­fæl­de er ik­ke op­da­get - for nu ba­re at næv­ne nog­le. Her­til kom­mer angst, nog­le for­mer for de­pres­sion, hjer­te- kar- syg­dom­me og en ræk­ke kræft­for­mer, som og­så helt el­ler del­vis skyl­des vo­res må­de at leve på.

Vi­ta­li­tet er ik­ke et uop­nå­e­ligt ide­al. Det er en nor­mal­til­stand. Det er vo­res mil­jø og vo­res livsvil­kår, som er ek­stre­me. Og der er for­hold, man ik­ke bør til­pas­se sig, men i ste­det for­sø­ge at æn­dre. El­lers ri­si­ke­rer vi at for­vand­le ‘ sur­vi­val of the fit­test’ til ‘ de­ath of the fit­test’.

Vi re­gi­stre­rer ik­ke i det dag­li­ge, hvor pres­se­de vi er, for vi har væn­net os til, at så­dan er det ba­re

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.