Test dig selv

BT - - STYRK DIT LIV - Se sva­re­ne på mod­sat­te si­de

Hvor me­get sover du nor­malt hver nat?

A 5 ti­mer el­ler min­dre - jeg kan sove, når jeg bli­ver gam­mel

B 7- 9 ti­mer

C 5- 7 ti­mer

D Det ved jeg fak­tisk ik­ke - jeg sover uro­ligt

Har du let ved at fal­de i søvn?

A Ja, jeg fal­der i søvn, når jeg læg­ger ho­ve­d­et på pu­den. Jeg kan sove når som helst, og­så om da­gen, i to­get og på en bænk

B Ja, der går vel højst et kvar­ter, fra jeg læg­ger mig

C Det kan godt ta­ge tid, men jeg fal­der i søvn in­den for en ti­me

D Jeg har vir­ke­lig svært ved at fal­de i søvn, men et par dår­li­ge tv- se­ri­er og nog­le glas vin el­ler øl hjæl­per

Er du frisk, når du våg­ner?

A Ja, men jeg skal ha­ve en po­wer­nap midt på da­gen

B Ja, jeg våg­ner med ener­gi og lyst til da­gen

C Hvis jeg li­i­i­i­i­i­ge kun­ne få et kvar­ter til, vil­le det sik­kert hjæl­pe

D Over­ho­ve­det ik­ke. Snooze- knap­pen er fast in­ven­tar. Hvor­når kan jeg sove igen?

Hvor ak­tiv er du?

A Jeg hæn­ger ud i træ­nings­cen­tret kon­stant i min fri­tid, alt­så hvis jeg ik­ke er ude at gen­nem­fø­re en iron­man el­ler et ma­ra­ton

B Jeg går mindst 10.000 skridt om da­gen og er ak­tiv mindst en ti­me der­u­d­over hver dag

C Jeg prø­ver at be­væ­ge mig så me­get som mu­ligt, men det kan godt kni­be med at få det gjort

D Hvad er der nu galt med bil, so­fa, tv, com­pu­ter og ele­va­tor?

Har du go­de ven­ner og men­ne­sker, du kan ta­le for­tro­ligt med?

A Jeg er om­gi­vet af men­ne­sker kon­stant, el­lers ke­der jeg mig

B Jeg har næ­re ven­ner og fø­ler, at der al­tid er en el­ler fle­re, som jeg kan ta­le pro­ble­mer med

C Jeg har ven­ner, men nok ik­ke så tæt, som jeg ger­ne vil­le

D Hell is ot­her pe­op­le

Hvor me­get ar­bej­der du?

A Jeg ar­bej­der helst he­le ti­den. Jeg el­sker mit job og be­sva­rer ger­ne mail døg­net rundt

B Jeg ar­bej­der for det me­ste så me­get, som jeg ger­ne vil. Jeg bli­ver ud­for­dret og sy­nes, mit job er in­ter­es­sant, men jeg kan og­så hol­de fri C Jeg fø­ler mig pres­set på job, jeg sy­nes, det er svært at nå det he­le og gø­re det godt nok

D Jeg har ondt i ma­ven ved tan­ken om at skul­le på job – jeg ha­der det

Hvor me­get går du op i din mad?

A Jeg ken­der al­le de nye ku­re og kø­ber kost­tilskud og fø­rer nø­je kon­trol med, hvad jeg spi­ser

B Jeg for­sø­ger at spi­se groft, grønt, va­ri­e­ret og ik­ke for me­get i det dag­li­ge

C Jeg prø­ver at spi­se sundt, men sy­nes det er svært og op­gi­ver of­te

D Jeg har op­fun­det en kost­py­ra­mi­de, som be­står af ba­con, bur­ger og Ma­ta­dor­mix

Kom­mer du ud i na­tu­ren?

A Hvis jeg kun­ne, vil­le jeg bo i ti­pi det me­ste af året

B Jeg prø­ver at væ­re ude i grøn­ne om­gi­vel­ser nog­le ti­mer om da­gen

C Når jeg kan, men det er ik­ke no­get, der sker hver dag

D Jeg har et ut­ro­lig na­tur­ligt for­hold til min tv­stol

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.