Få sva­ret her

BT - - STYRK DIT LIV -

Flest A- svar

Din sund­hed be­ty­der vir­ke­lig me­get for dig. Men må­ske skal du over­ve­je, om du på nog­le punk­ter over­dri­ver.

Det er godt at bru­ge sin krop, ha­ve man­ge ven­ner, væ­re na­tur­ligt træt og væ­re op­mærk­som på, hvad man spi­ser, men dit blik på sund­hed vir­ker lidt for­dre­jet og forj­a­get. Den op­ti­ma­le søvn­læng­de er for de fle­ste syv- ni ti­mer om da­gen. Der er gan­ske få, der kan kla­re sig med min­dre, og det er us­and­syn­ligt, at du er en af dem. Det er ik­ke nor­malt, hvis du kan sove med det sam­me el­ler i al­le si­tu­a­tio­ner. Det er et tegn på ud­mat­tel­se og søvnun­der­skud. Kost­tilskud er helt unød­ven­di­ge for de fle­ste, som spi­ser sundt og va­ri­e­ret. Det er i bed­ste fald spild af pen­ge, i vær­ste fald kan nog­le af dem væ­re ska­de­li­ge. Og mad skal væ­re for­bun­det med glæ­de, ik­ke tvang og kon­trol. Hvis du har svært ved at væ­re ale­ne, og hvis du kon­stant er i ak­ti­vi­tet, skal du over­ve­je, om du vil­le ha­ve godt af at kom­me ned i tem­po, f. eks. ved at me­di­te­re el­ler dyr­ke en lang­som mo­tions­form, hvor du kan ‘ gro­un­de’ og fin­de ro. Det gæl­der især, hvis du sam­ti­dig er ty­pen, der ar­bej­der me­get og har svært ved at la­de job­bet lig­ge. Du vil for­ment­lig sva­re, at du tri­ves, men du kan sand­syn­lig­vis og­så fin­de en bed­re ba­lan­ce, hvor du er min­dre ud­sat for at bræn­de ud.

Flest B- svar

Du har for­ment­lig et liv, hvor du fø­ler, at du de fle­ste da­ge har mas­ser af ener­gi og er glad og har over­skud til at ta­ck­le det, hvis no­get ik­ke går, som du ven­ter. Du sover de syv- ni ti­mer, som de fle­ste af os skal, har let ved at fal­de i søvn uden at væ­re ud­mat­tet og har ener­gi, når du våg­ner. Søvn er nok den vig­tig­ste fak­tor for vo­res ener­gi­ni­veau og vo­res ev­ne til at træf­fe be­slut­nin­ger og ha­ve over­skud til an­dre. At du sam­ti­dig er fy­sisk ak­tiv og spi­ser sundt i det dag­li­ge, hjæl­per dig yder­li­ge­re til at tri­ves, det sam­me gør, at du er glad for dit job og får til­pas man­ge ud­for­drin­ger. Det er og­så rig­tig godt, at du kom­mer ud i na­tu­ren. Vi ved fra en mas­se un­der­sø­gel­ser, at det er med til at gø­re os gla­de­re og sun­de­re og mind­sker ri­si­ko­en for de­pres­sion og stress. Det sam­me gæl­der ha­ve­ar­bej­de. Sam­ti­dig har du et godt net­værk af ven­ner, og får du pro­ble­mer, er der no­gen at ta­le med. Det er og­så en ting, som spil­ler en vir­ke­lig stor rolle for vo­res triv­sel. Men­ne­sker med få el­ler in­gen ven­ner er me­re ud­sat­te for en ræk­ke syg­dom­me, bå­de fy­si­ske og psy­ki­ske. Så til­lyk­ke, du tri­ves for­ment­lig i dit liv, og du har og­så go­de chan­cer for at leve bå­de godt og læn­ge uden livs­stils­syg­dom­me.

Flest C- svar

Du er nok, som fler­tal­let af bor­ge­re i Dan­mark: Du ved godt, hvor­dan du kun­ne væ­re me­re sund, men du har svært ved at fø­re de go­de hen­sig­ter ud i hver­da­gen. Du sover for lidt - hvis du ik­ke er ud­hvilet de fle­ste mor­ge­ner, skal du pri­o­ri­te­re din nat­te­søvn hø­je­re. syv- ni ti­mer er det op­ti­ma­le for langt de fle­ste. Og er du ivrig bru­ger af snooze- knap­pen, er det et sten­sik­kert ad­var­sels­tegn. Det sam­me er det, hvis du prø­ver at ind­hen­te no­get søvn i we­e­ken­den. Du bru­ger for me­get tid for­an skær­men og på so­fa­en, du vil­le ger­ne spi­se sundt, men har svært ved det. Må­ske kni­ber det og­så med de tæt­te ven­ner? Du går for­ment­lig på kom­pro­mis med ting i dit liv of­te­re, end du har lyst til. Du fø­ler må­ske man­ge da­ge, at du over­le­ver me­re, end du tri­ves, og­så på job, hvor du må­ske er ud­sat for stress af den uhen­sigts­mæs­si­ge slags. Her er en god nats søvn, mo­tion og tid i na­tu­ren go­de for­bunds­fæl­ler, som vi ved fra fle­re un­der­sø­gel­ser kan mod­vir­ke psy­ki­ske pro­ble­mer. Den go­de nyhed er, at der er mas­ser af po­ten­ti­a­le til for­bed­rin­ger i dit liv. Du ved og­så, hvad der skal til. Tag én ting ad gan­gen - selv små for­an­drin­ger kan gi­ve dig stor glæ­de og stør­re over­skud her. Giv søv­nen og den fy­si­ske ak­ti­vi­tet før­ste­pri­o­ri­tet, vær ger­ne ak­tiv uden­dørs i et grønt om­rå­de - så er der og­så stør­re sand­syn­lig­hed for, at dit so­ci­a­le liv bli­ver bed­re, da du vil få me­re over­skud.

Flest D- svar

Det er på ti­de, at æn­dre kurs. El­lers er din ri­si­ko for at dø for tid­ligt el­ler leve med en ube­ha­ge­lig og al­vor­lig livs­stils­syg­dom som f. eks. di­a­be­tes, ryg­pro­ble­mer, over­vægt og de­pres­sion stærkt for­hø­jet. Du vil for­ment­lig især kun­ne gø­re no­get i for­hold til at få me­re fy­sisk ak­ti­vi­tet ind i din dag­lig­dag – og sør­ge for en or­dent­lig søvn. Beg­ge de­le er af­gø­ren­de i for­hold til triv­sel og so­ci­alt over­skud. Al­ko­hol og sen­ge­tid og tv/ com­pu­ter og sen­ge­tid er i øv­rigt en dår­lig kom­bi­na­tion, så hvis du har svært ved at sove, bør du drop­pe al­ko­hol om af­te­nen og luk­ke ned for tv og an­dre skær­me en ti­mes tid, før du skal sove.

Er du pres­set på job­bet – el­ler ar­bejds­løs – er du og­så ek­stra ud­sat for uhen­sigts­mæs­sig stress, som kan ud­vik­le sig til de­pres­sion. Her er søvn en vig­tig fak­tor, det sam­me er mo­tion og tid i na­tu­ren. Det kan gi­ve dig me­re over­skud til at hånd­te­re si­tu­a­tio­nen og for­hå­bent­lig æn­dre den.

Hvis du har svært ved at fin­de sund mad, du kan li­de, kan du be­de din læ­ge om at hen­vi­se dig til en diætist. Du kan op­nå me­get ba­re ved at skæ­re ned på fedt og suk­ker og skrue op for det grove og grønt­sa­ger­ne.

Det er al­drig for sent at gø­re no­get, og du vil uden tvivl og­så kun­ne mær­ke for­skel i dit ener­gi­ni­veau selv med små æn­drin­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.