Kvin­der i op­brud­s­ti­der

I ’ Sent’ skil­drer An­ne Ma­rie Ej­r­næs fi­re kvin­der. Det hand­ler om tro og over­be­vis­ning og om at væ­re kvin­de

BT - - BOG- FIX - kul­tur@ ber­ling­s­ke. dk Af Per Krogh Hansen

An­ne Ma­rie Ej­r­næs har igen­nem åre­ne gi­vet os en lang ræk­ke hi­sto­ri­ske kvin­deportræt­ter. I Ej­r­næs’ nye bog ’ Sent’, som be­står af fi­re selv­stæn­di­ge for­tæl­lin­ger, mø­der vi og­så vir­ke­li­ge per­so­ner. I en af dem, sam­lin­gens bed­ste, er det Thit Jen­sen. Vi be­fin­der os i 1951 og er på tur rundt i København med ’ val­ky­ri­en’, som blandt an­det ærg­rer sig over en an­mel­ders be­mærk­ning om, at hen­des erin­drings­værk pri­mært vil ha­ve in­ter­es­se for psy­ki­a­tri­en. Vi be­væ­ger os på tværs af erin­drin­ger, min­der og sam­ta­ler med så­vel le­ven­de som dø­de i det­te po­rtræt af en stærk kvin­de på kan­ten af tidsån­den.

Hér har vi ét af de gen­kom­men­de te­ma­er i for­tæl­lin­ger­ne. Kvin­der­ne, der skil­dres, er al­le op­pe i åre­ne og be­fin­der sig i al­le kul­tu­rel­le bryd­ning­sti­der.

I den før­ste hi­sto­rie, hvis hand­ling er hen­lagt til 1769, er syns­vik­len gi­vet til den tav­se En­gel­ke Hat­te­ma­ger fra Lud­vig Hol­bergs ’ Bar­selstu­en’. I Ej­r­næs’ hi­sto­rie op­hol­der hun sig hos sin dat­ter i Am- ster­dam og til­brin­ger ti­den med at op­var­te den sven­ske ba­ron og mystik­ker Swe­den­borg. Swe­den­borg er un­der pres. I Sve­ri­ge, står han an­kla­get for kæt­te­ri, og En­gel­ke er sat til at spio­ne­re på ham af en fransk am­bas­sa­dør. Ind i mel­lem pas­ser hun hus og bør­ne­børn og bro­de­rer lom­me­tørklæ­der til svi­ger­søn­nens for­ret­ning.

I den an­den hi­sto­rie er vi 20 år læn­ge­re frem­me. Vi be­fin­der os i Her­mann­stadt, hvor den un­ge stu­dent Jo­hann ven­der hjem til sin mor. Men han er ik­ke læn­ge­re den dy­di­ge stu­dent, de pro­te­stan­ti­ske for­æl­dre hav­de sendt af sted. Og­så han svær­mer, især for sit eget spejl­bil­le­de og for kø­de­ts fri­gø­rel­se. Den or­to­dok­se kir­ke er i frem­gang og Jo­hann til­træk­kes af den. Kon­se­kven­sen for for­hol­det til mo­de­ren er stor.

I den sid­ste hi­sto­rie er vi i nu­ti­den. En æl­dre kvin­de sen­des via den pro­fes­sio­nel- so­ci­a­le net­værk­stje­ne­ste Lin­kedIn tilbage i sin egen hi­sto­rie – til 1980er­nes be­søg i Afri­ka. Det hand­ler om kønskamp og kul­tu­relt op­brud.

Det vil i den hen­se­en­de væ­re mis­vi­sen­de at kal­de po­rtræt­ter­ne for tids­bil­le­der. De er nær­me­re bil- le­der af bryd­ning­sti­der, som de ser ud gen­nem mod­ne kvin­ders per­spek­tiv.

Ej­r­næs’ for­tæl­lin­ger vir­ker vel­re­sear­che­de, og selv­om man ik­ke får fuld va­lu­ta ud af de to før­ste uden for­kund­ska­ber om Swe­den­borg og de po­li­ti­ske, kul­tu­rel­le og re­li­gi­øse be­væ­gel­ser i ti­den op i mod den fran­ske re­vo­lu­tion, så er der ta­le om fi­ne kvin­deportræt­ter med sans for de hver­dags­li­ge va­ner og gø­re­mål.

Ti­tel: ’ Sent’. For­fat­ter: An­ne Ma­rie Ej­r­næs. Si­der: 208. Pris: 230 kr. For­lag: Gyl­den­dal.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.