Det stod der i trus­sels­bre­vet

BT - - NYHEDER - TRUS­SELS­BREV Bir­ger Andersen baa@ bt. dk

Et ro­det brev på to si­der med ma­skin­skre­vet skrift var den trus­sel, som Co­l­o­p­last- mil­li­ar­dæ­ren Ni­els Pe­ter Lou­is- Hansen og hans hu­stru Ger­da fi k af hjem­me­rø­ver den 1. marts. I bre­vet, som BT har re­di­ge­ret i af hen­syn til for­stå­el­sen, stod der blan­det an­det:

’ Jeg er en 19 år ja­pansk pi­ge i dag. Du står nu og un­drer dig over, hvor­for der står en snig­mor­der i dit hjem.

Der ske­te en bil­u­lyk­ke. Min sø­ster dø­de i styr­tet. Min mor blev be­hand­let på et ho­spi­tal, gik i ko­ma og var død eft er et par ti­mer. Po­li­ti­et kon­klu­de­re­de, at det var min mors eg­ne skyld; et uheld.

Iføl­ge, mi­ne privatdetektiver, så vi­ser over­våg­nings­ka­me­ra­er­ne i Kø­ben­havns Luft havn, at du er en af per­so­ner­ne, som var i bi­len...’

’ Du vil al­drig vi­de, hvor me­get sorg, pi­ne og smer­te du har for­år­sa­get mig. Min mor og sø­ster var alt for mig’.

’ Mit krav er, at du er­stat­ter mig med et sam­let an­tal dan­ske kro­ner på 2,5 mil­li­o­ner DKK... Jeg har hy­ret snig­mor­de­ren, som nu står i dit hjem, og gi­vet ham or­drer til at dræ­be dig og din fa­mi­lie, hvis du næg­ter mig krav...’

Ni­els Pe­ter Lou­is- Hansen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.