Ja, le­del­ses­svigt dræ­ber pa­tien­ter

BT - - DEBAT - MOR­TEN FREIL Di­rek­tør for Dan­ske Pa­tien­ter

Vi­ser TV2s do­ku­men­tar ’ Pa­tien­ten, der fik nok’, at vo­res sy­ge­hus­væ­sen ik­ke fungerer?

KON­TRO­VERS

TV2S DO­KU­MEN­TAR SÆT­TER

fo­kus på nog­le af de helt store, ge­ne­rel­le og ud­bred­te pro­ble­mer i sund­heds­væ­se­net: Der er in­gen ko­or­di­ne­ring og in­gen, der har an­svar for pa­tien­ten. Sund­heds­væs­net er så pres­set, at der er dan­net en kul­tur, hvor der hver­ken er rum el­ler tid til at fo­re­ta­ge sam­ta­ler med pa­tien­ter an­dre ste­der end på gan­ge­ne, og der sker alt for oft e afl ys­nin­ger. Og der er dår­lig hy­giej­ne, som vi ved gør, at pa­tien­ter på­dra­ger sig syg­dom­me og er enormt dyrt for sam­fun­det. Alt det­te ved vi fra un­der­sø­gel­ser, så det er desvær­re ik­ke en ene­stå­en­de op­le­vel­se, TV2- jour­na­li­sten har haft . Det, som han og man­ge an­dre pa­tien­ter op­le­ver, er me­get al­vor­ligt, og vi ved, at det fø­rer til døds­fald og en mas­se pa­tien­ter, som får for­vær­ret de­res syg­doms­for­løb.

MAN BUR­DE FOR

længst ha­ve få­et styr på det her. Der er sket en spe­ci­a­li­se­ring, hvor læ­ger­ne har få­et an­svar for brud­styk­ker af be­hand­lings­for­løb, og pa­tien­ter­ne mø­der fl ere og fl ere læ­ger og sy­geple­jer­sker. Man glem­te pa­tien­ter­nes si­tu­a­tion, da man la­ve­de kon­takt­per­so­n­ord­nin­gen, for de fl este pa­tien­ter er i kon­takt med fl ere for­skel­li­ge af­de­lin­ger og am­bu­la­to­ri­er og får der­med en hær af kon­takt­per­so­ner, og in­gen har over­blik­ket. Jeg er be­kym­ret for, at man ik­ke får bugt med det her, for man har alt­så talt om det i man­ge år og bur­de for længst ha­ve løst det. Et af pro­ble­mer­ne er, at man re­k­rut­te­rer le­de­re blandt de fag­ligt dyg­ti­ge. Men det be­ty­der ik­ke, at de er dyg­ti­ge le­de­re. Der skal langt me­re fo­kus på or­ga­ni­se­ring og le­del­se i sund­heds­væs­net.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.