De­bat på Twit­ter

BT - - DEBAT -

Tho­mas Schjødt Stu­de­ren­de, an­sat iS

@ Tho­masS­chjdt

Carl Holst ud­le­ve­rer nu pri­va­te mail til Stats­for­valt­nin­gen. Her­re je­mi­ni! Man­dens ry­grad er jo la­vet af bud­ding.

Zeb Mei­er Watz Fi­lo­sof og ra­di­kal

@ ZebWatz

V, DF og S vil ude­luk­ke al­min­de­li­ge men­ne­sker fra stats­bor­ger­skab. Hvor småt og eli­tært kan det bli­ve?

Bo Ber­ger Sælger, med­lem af LA

@ ber­ger_ bo

Al­le bur­de se pro­gram­met ’ Pa­tien­ten, der fi k nok’ på TV2. Det er uhyg­ge­ligt, at et dansk ho­spi­tal er så dår­ligt or­ga­ni­se­ret. Er det sam­fun­dets næ­ste skan­da­lesag på stør­rel­se med skan­da­len hos Skat?

Kon­ser­va­ti­ve Po­li­tisk par­ti

@ Kon­ser­va­ti­veDK

Fol­ke­sko­lere­for­men må æn­dres, un­der­vis­nings­mi­ni­ster. Pro­ble­mer­ne lø­ser ik­ke sig selv.

Len­nart Wen­ni­cke So­ci­al­pæ­da­gog

@ len­nartWen

Skats lek­tion: kort­sig­te­de be­spa­rel­ser be­ty der at be­ta­le ti­fold for det om få år.

Ken Kri­sten­sen Na­tio­nal­kon­ser­va­tiv

@ vonHACKEL

Så vil Ven­stre ned i san­det og slås mod As­sad? Rusland? ISIS? Be­hø­ver vi at frem­skyn­de 3. ver­denskrig?

Martin Gaarn Thom­sen

Adm. di­rek­tør, ISS

@ Mar­tinGaarn

Mang­fol­dig­hed be­ta­ler sig for ISS. Vi til­by­der 100 prak­tik­plad­ser til fl ygt­nin­ge.

An­dreas Krog Re­dak­tør

@ nyt­kamp­fl y

For­svars­mi­ni­ster Carl Holst og for­ligskreds brug­te 150.000 kr. på 5 ti­mer og 35 mi­nut­ters be­søg hos dan­ske sol­da­ter i Kuwait. 7,5 kr. pr. se­kund.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.