Nej, det går godt på sy­ge­hu­se­ne

BT - - DEBAT - BENT HANSEN For­mand for Dan­ske Re­gio­ner ( S)

TV2 VI­SER ÉT ek­sem­pel, og vi har knap tre mil­li­o­ner pa­tien­ter hvert år i det off ent­li­ge sy­ge­hus­væ­sen. Hvis man sam­men­lig­ner de dan­ske sy­ge­hu­se in­ter­na­tio­nalt, og hvis du kig­ger på de kva­li­tets­re­sul­ta­ter, der bli­ver op­nå­et i Dan­mark, så er vi hel­dig­vis på et højt kva­li­tets­ni­veau. Hvis man f. eks. kig­ger på over­le­vel­se for hjer­te­syg­dom­me, så lig­ger vi blandt de tre bed­ste. På kræft om­rå­det har vi haft et eft er­slæb, som vi er ved at ha­ve ind­hen­tet, og vi nær­mer os det ni­veau, vi ger­ne vil lig­ge på. Vi får 16.000 nye kræft pa­tien­ter hvert år, og der bli­ver gjort en kæm­pe ind­sats. Med hen­syn til ven­te­ti­der er vi su­verænt dem, der lig­ger bedst. I for­hold til sam­men­lig­ne­li­ge sy­ste­mer i Nor­ge, Sve­ri­ge, Fin­land osv. lig­ger vi rig­tig fl ot. Og i de pa­tient­til­freds­heds­un­der­sø­gel­ser, der bli­ver la­vet hvert an­det år, lig­ger vi rig­tig højt. Så det går rig­tig godt.

MEN TV2S UD­SEN­DEL­SE vi­ser jo, at der er om­rå­der, hvor der fort­sat er mu­lig­hed for at gø­re det bed­re. Vi bli­ver al­drig fejl­fri. De ek­semp­ler, der er kom­met frem, er tr­æls, og vi skal bru­ge det som in­spira­tion til at ta­ge fat der, hvor no­get ik­ke fungerer godt nok. Vi har haft og har sta­dig væl­dig travlt med at må­le og ve­je al­ting, og vi har la­vet øko­no­mi­ske sy­ste­mer, hvor man bli­ver præ­mi­e­ret for at la­ve så me­get som mu­ligt. Vi skal sæt­te pa­tien­ter­ne me­re i cen­trum og fo­ku­se­re me­re på de­res be­hov og for­vent­nin­ger. Det vil kræ­ve en kul­turæn­dring. Der skal ta­ges an­svar for den en­kel­te pa­tient. Vi skal spør­ge os selv, om le­del­ser­ne på sy­ge­hu­se­ne er go­de nok til at ha­ve over­blik­ket og ta­ge an­svar for f. eks. ren­gø­rin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.