Mad­sens mester­værk

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk Læs he­le an­mel­del­sen på bt. dk

Jo­hn­ny Mad­sens nye al­bum er så smukt, at det næ­sten gør ondt... nej, det gør sgu ondt. Men på den go­de må­de.

Om­drej­nings­punk­tet er på man­ge må­der san­gen ’ Al­drig me­re’, som Mad­sen de­di­ke­rer til sin spæ­de dat­ter, der en­gang for man­ge år si­den kun blev tre må­ne­der gam­mel.

Al­le for­æl­dre ved, at det kun ta­ger se­kun­der at bli­ver dybt fo­rel­sket i sit ny­fød­te barn. Og der­for er kær­lig­he­den ty­de­lig, når Mad­sen syn­ger:

» Kun et lys­glimt fra den fjer­ne mor­gen­stjer­ne, og en havgus der smy­ger om min kind, de stun­der hvor ti­meg­las­set blun­der, blom­strer glæden i en tid­lig mor­gen­vind. «

Som kun Mad­sen og an­dre rig­ti­ge po­e­ter kan gø­re det, blan­des sor­gen her med den smuk­ke­ste ind­sigt og øje­blik­kets befriende glæ­de ved blot at ha­ve op­le­vet kær­lig­he­den.

Su­per ak­kom­pag­ne­ment

Og sam­men med ban­dets fan­ta­sti­ske ak­kom­pag­ne­ment gø­res san­gen per­fekt af en lil­le me­lo­di, der i al sin simp­le skøn­hed un­der­stre­ger Mad­sens bud­skab og stær­ke fø­lel­ser.

Men Mad­sen er jo ik­ke ’ ba­re’ smuk­ke bal­la­der, med tek­ster, der får de fle­ste an­dre ly­ri­ke­re til at tu­de af mis­un- del­se. Sam­men med ban­det kan han og­så ro­cke, så sce­nen er ved at skvat­te sam­men.

Og det gør Mad­sen og co. på tit­ler som ’ Så nær’, ’ Si Senor’ og ti­tel­san­gen ’ Godt nyt’.

Men når Mad­sen rocker, så er det al­drig ba­re ro­ck for ro­ck­ens skyld.

Alt er gen­nemtænkt. Alt har en me­ning. Og trods sor­gen og melan­ko­li­en, som vi al­le op­le­ver, er bud­ska­bet, som sidst­nævn­te sang an­ty­der, at li­vet er her­ligt, at klo­den trods vo­res mis- og over­for­brug le­ver, og at hvert ene­ste se­kund bør ud­nyt­tes til ful­de.

Det ved Mad­sen bed­re end de fle­ste. Og ’ Godt nyt’ er et af den slags sjæld­ne al­bum, der får al­le fø­lel­ser­ne med.

Vir­ke­lig godt nyt

Og hvis du så ind­ven­der - ’ ja­men, hvor er hu­moren’, så er det ba­re for­di, du end­nu ik­ke selv har lagt øre til den­ne fan­ta­sti­ske ski­ve.

Ik­ke ale­ne får selv de mør­ke­ste stun­der føl­ge­skab af jysk livs­be­kræf­ten­de hu­mor. Og hvis det go­de hu­mør skal skæ­res ud i pap, så be­gynd blot med san­gen ’ Twit­ter’.

’ Godt nyt’ er vir­ke­lig godt nyt. Og ik­ke ale­ne er det Mad­sen og kom­pag­nis bed­ste al­bum no­gen­sin­de. Det er og­så ét af de bed­ste al­bum, jeg har hørt i umin­de­li­ge ti­der.

Jo­hn­ny Mad­sen og hans fa­ste og fan­ta­sti­ske gu­i­ta­rist Knud Møl­ler over­går sig selv på Mad­sens nye al­bum ’ Godt nyt’, der ud­kom i går. Fo­to: Axel Schütt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.