For­bru­ger­rå­det Tænk klar til at sagsø­ge VW

BT - - NYHEDER - Mat­hil­de Gra­ver­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Mat­t­hi­as Mül­ler - ny boss i VW

VW PÅ DANSK

I For­bru­ger­rå­det Tænk er man fru­stre­ret over, at Volkswa­gen Dan­mark end­nu ik­ke har ud­talt sig om, hvor­vidt fi rma­et har solgt bi­ler med ma­ni­p­u­le­ren­de soft wa­re her­hjem­me.

Hvis det er til­fæl­det, er Tænk klar til at fø­re en rets­sag mod Volkswa­gen på veg­ne af de dan­ske bil­e­je­re, der kan væ­re ramt. Det skri­ver tv2. dk. Der er gå­et fem da­ge, si­den den ty­ske le­del­se i Volkswa­gen er­kend­te, at der er in­stal­le­ret soft wa­re i mil­li­o­ner af bi­ler, som sny­der mil­jø­kon­trol­len. Bi­ler­ne ud­le­der alt­så fl ere ska­de­li­ge stoff er, end bil­pro­du­cen­ten har op­lyst.

Di­rek­tør i For­bru­ger­rå­det Tænk Lars Pram un­der­stre­ger, at der er ta­le om en stor skan­da­le, som og­så kan ram­me dan­ske for­bru­ge­re.

» Hvis man sid­der der­u­de og fø­ler, at man kan væ­re ramt af den her skan­da­le, det kan ri­si­ke­re at væ­re, så skal man sen­de en mail til For­bru­ger­rå­det Tænk, og så sam­ler vi det sam­men og ta­ger det med i vo­res vi­de­re over­vej­el­ser om, hvor­dan vi vil gri­be fat på VW i Dan­mark, « si­ger han til tv2. dk.

USA:

TYS­KLAND:

STOR­BRI­TAN­NI­EN:

Myn­dig­he­der­ne vil iværk­sæt­te la­bo­ra­to­ri­e­test og sam­men­lig­ne dem med den re­el­le foru­re­ning fra mo­to­rer­ne.

Ned­sæt­ter un­der­sø­gel­ses­kom­mis­sion og stop­per mid­ler­ti­digt sal­get af VW.

Vil gen­nem­fø­re stikprø­ve­kon­trol af 1.000 die­sel- fol­ke­vog­ne.

Gen­nem­fø­rer test af 100 die­sel- VWe­re.

Mil­jø­mi­ni­ste­ri­et har bedt om at få un­der­søgt 4.0005.000 bi­ler af mær­ker­ne Jet­ta, Golf og Au­di 3.

SCHWEIZ:

ITA­LI­EN:

FRANKRIG:

SYD­KOREA:

CA­NA­DA:

Mil­jø­myn­dig­he­der­ne vil ha­ve un­der­søgt 100.000 Fol­ke­vog­ne og Au­di­er.

Nor­ge har med­delt, at lan­det vil iværk­sæt­te en eft er­forsk­ning af svind­len.

Igang­sæt­ter svin­del- eft er­forsk­ning li­ge­som Nor­ge.

Har bedt Tys­kland om op­lys­nin­ger for al­le bi­ler solgt i lan­det fra 2009 til 2015 og tjek­ker godt 40.000 bi­ler.

NOR­GE:

IN­DI­EN:

ME­XI­CO:

Føl­gen­de lan­de har iværk­sat un­der­sø­gel­ser af bi­ler med Volkswa­gens di­e­sel­mo­to­rer:

Det ame­ri­kan­ske ju­stits­mi­ni­ste­ri­um har igang­s­at en kri­mi­na­l­ef­ter­forsk­ning, eft er sny­de­ri­et som det før­ste sted blev af­slø­ret i USA.

Trans­port­mi­ni­ste­ri­et har koblet en un­der­sø­gel­ses­ko­mité på VW- kon­cer­nen.

Ak­ti­vi­ster ved en Gre­en­pea­ce­de­mon­stra­tion for­an VW- ho­ved­kvar­te­ret i Wol­fsburg hol­der skil­te med tek­sten ’ Hold op med at ly­ve’.

Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.