Stop­per VW- salg

Schweiz brem­ser for salg af di­e­sel­bi­ler

BT - - NYHEDER - Sten Jen­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

VW- SKAN­DA­LE

Myn­dig­he­der­ne i Schweiz har mid­ler­ti­digt stop­pet sal­get af Volkswa­gens di­e­sel­bi­ler, der kan væ­re ud­sty ret med den soft - wa­re, som gør, at bi­ler­nes ud­stød­ning frem­træ­der langt me­re mil­jø­ven­lig, end den i re­a­li­te­ten er. Det skri­ver BBC.

Iføl­ge tv- ka­na­len vil det ram­me 180.000 bi­ler i al­pelan­det, der end­nu ik­ke er ble­vet solgt el­ler in­dre­gi­stre­ret.

Skan­da­len i VW- kon­cer­nen rul­ler vi­de­re og har spredt sig ver­den over, hvor myn­dig­he­der­ne for­lan­ger, at VW- bi­ler med di­e­sel­mo­to­rer skal te­stes.

Sam­ti­dig har blandt an­dre Nor­ge med­delt, at lan­det vil ind­le­de en efterforskning af svind­len.

Iføl­ge VW- fa­brik­ker­ne er der ta­le om 1,2, 1,6 og 2,0 li­ters mo­to­rer, der ud­over fol­ke­vog­ne og­så sid­der i Au­di, Se­at og Sko­da.

Svind­len blev op­da­get af en min- dre ame­ri­kansk ngo, der fandt ud af, at mo­to­rer­ne hav­de ind­byg­get soft - wa­re, der kun­stigt gjor­de ud­stød­nin­gen re­ne­re, end den re­elt er.

Me­xi­co re­a­ge­rer

I Me­xi­co har myn­dig­he­der­ne for­langt, at godt 40.000 Volkswa­gen­bi­ler skal te­stes, men lan­dets mil­jø­mi­ni­ster, Ra­fa­el Pac­chi­a­no, har er­klæ­ret, at de di­e­sel­bi­ler, der kø­rer i Me­xi­co, ik­ke er ud­sty­ret med den fa­ta­le soft wa­re.

Uan­set det, skal bi­ler­ne dog te­stes.

VW- kon­cer­nen fy­re­de ons­dag den øver­ste chef, Martin Win­ter­korn og er­stat­te­de ham med Mat­t­hi­as Mül­ler fra Por­che- di­vi­sio­nen.

Mat­t­hi­as Mül­ler skal hur­tigst mu­ligt for­sø­ge at genop­ret­te VWs renom­mé, eft er kon­cer­nen tid­li­ge­re på ugen måt­te er­ken­de at ha­ve fu­sket med te­stre­sul­ta­ter­ne fra 2,8 mil­li­o­ner bi­ler ale­ne i Tys­kland.

Hvor man­ge fol­ke­vog­ne, der kø­rer rundt i re­sten af Eu­ro­pa og foru­re­ner me­re, end de fal­ske te­stre­sul­ta­ter har vist, vi­des end­nu ik­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.